BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Informacje o jednostce


Nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Symbol: ZDMK
Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: +48126167000
Faks: 12 616-7417
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
WWW: http://www.zdmk.krakow.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Przedmiotem działalności ZDMK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie, w ramach planu finansowego - w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, wszystkich spraw związanych z: 1) pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach posiadających uregulowany stan prawny, stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 2) zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa; 3) sprawowaniem zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki tymi gruntami, a także koordynowanie gospodarowania innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami; 4) utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej; 5) realizacją zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 6) zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetleniem dróg, a także terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacją wybranych elementów krajobrazu miasta; 7) zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi, położonymi w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 8) zapewnieniem wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 9) przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 10) zapewnieniem obsługi zadań związanych z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych usytuowanych w strefie płatnego parkowania; 11) okolicznościową dekoracją miasta; 12) wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju oraz udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochroną ludności, w tym znakowania obszarów nieposiadających zarządcy, a dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt; 13) podejmowaniem działań w zakresie ochrony przestrzeni pasa drogowego oraz nieruchomości pozostających we władaniu ZDMK; 14) budową (na wniosek Gminy Miejskiej Kraków) pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych; 15) inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy; 16) zarządzaniem zielenią położoną na gruntach w pasie drogowym dróg publicznych, o których mowa w pkt 1; 17) utrzymaniem urządzeń monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych; 18) wypełnianiem funkcji realizatora dla zadań powierzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa; 19) zarządzaniem infrastrukturą tramwajową; 20) prowadzeniem strefy płatnego parkowania; 21) budową i zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków; 22) zarządzaniem infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego, obejmującą pętle autobusowe i tramwajowe. Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23535%26typ%3Du Dodatkowo - zgodnie z Uchwałą nr XXIX/749/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - Zarząd Dróg Miasta Krakowa zajmuje się również prowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.
Uwagi: Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Dziennik Podawczy czynny jest w poniedziałki od godz. 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30. Punkt podawczy w budynku na os. Złotej Jesieni 14 czynny jest w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30. Kasa znajduje się przy ul. Centralnej 53 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:30. Oddział ZDMK – ul. W. Reymonta 20 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00. W tych godzinach funkcjonuje Dziennik Podawczy oraz wydawane są abonamenty. Z kolei Dział upomnień i reklamacji oraz Dział kontroli i nadzoru czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
Władze:
Dyrektor  Marcin Hanczakowski
Z-ca Dyrektora d/s Dróg  Janina Pokrywa
Z-ca Dyrektora d/s Współpracy z Dzielnicami  Andrzej Olewicz
Z-ca Dyrektora d/s Finansowych - Główny Księgowy  Dorota Iwanicka
Z-ca Dyrektora d/s Gospodarowania Nieruchomościami  Krzysztof Jonak
Z-ca Dyrektora d/s Zajęcia Pasa Drogowego  Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki