BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

 

13.09.2019

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury" - nr sprawy: ZP.PN.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 2A do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

25.09.2019


Informacja z otwarcia ofert w dn. 24.09.2019 - nr sprawy: ZP.PN.02.201908.11.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy: ZP.PN.02.2019

 


 

14.08.2019

Remont konserwatorski zabytkowej elewacji frontowej budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie w zakresie inwestycji
„Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” - nr sprawy: ZP.PN.01.2019

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ:
1. Projekt budowlany wraz z programem prac konserwatorskich, Pozwolenie MWKZ nr: 620/19 z dnia 28.06.2019 r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków,
2. Przedmiar robót,
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (zwana dalej STWiOR),
4. Prawomocna decyzja nr 51/6740.3/2019 z dnia 13.08.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany

i udzielająca pozwolenia na roboty budowane.

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót

Załącnzik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

27.08.2019

 

Odpowiedzi na zapytania dot. „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” - nr sprawy: ZP.PN.01.2019

 

 

30.08.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 29.08.2019 r. - nr sprawy ZP.PN.01.2019

 

 

19.09.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy: ZP.PN.01.2019

 


 

27.06.2019

 

Plan postepowań o udzielenie zamówienia na rok 2019