BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew: brzozy brodawkowatej nr 1 o obw. pnia 82 cm, brzozy brodawkowatej nr 2 o obw. pnia 78 cm z terenu dz. nr 258/1, obr. 48 Podgórze przy ul. Przykopy 14-14A w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-08-05 Obwieszczenie ws. AU-01-2.6740.1.841.2020.MDY

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, c.o., klimatyzacji, elektryczną i niskoprądową. Zagospodarowanie terenu: dojazd, dojścia, tereny zielone. Przebudowa kolidujących elementów infrastruktury technicznej: likwidacja nieczynnego przyłącza wody, przewodów elektroenergetycznych oraz przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej - działki: 307/17, 392/6 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne warsztaty taneczne dla osób z niepełnosprawnością ruchu” przez Fundację Brak Barier

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie społeczności zrzeszonej przy DOM EQ – Krakowskim Centrum Równości” złożonej  przez Federację Znaki Równości.

Metka i dziennik zmian2020-08-04 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na dz. nr 269/11, 268/5, 572/11, 3/35, 3/41, 3/40, 3/44, 6/19 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-08-04 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.204.2020.DBO

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 168/5, 168/7, 168/9, 168/6 obr. 52 Krowodrza przy ul. Głogowiec w Krakowie.