Historia sporządzenia planu DĘBNIKI Logo

Powierzchnia planu - 42,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 9 listopada 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXX/362/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 551, poz. 5820 z dnia 28 listopada 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 29 grudnia 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Teren objęty sporządzanym planem miejscowym obszaru "Dębniki" w przeważającej części jest już zainwestowany XIX i XX-wieczną zwartą zabudową mieszkaniową oraz mieszkaniowo - usługową. W tej zasadniczo zdefiniowanej tkance miejskiej znajdują się jednak enklawy bądź rejony stanowiące rezerwy terenowe dla działań inwestycyjnych, których niewłaściwe i niekontrolowane wykorzystanie może przynieść ujemny efekt dla urbanistycznego wizerunku tej dzielnicy. Podobne zagrożenie występuje też w przypadku działań inwestycyjnych w tzw. trzecim wymiarze. Wprowadzenie w drodze planu miejscowego klarownych regulacji koordynujących i porządkujących istniejące zagospodarowanie ma na celu uniknięcie chaosu obniżającego wartość przestrzeni. Ponadto rolą tego opracowania jest również ochrona miejskiego systemu zieleni publicznej, który jest niezaprzeczalnym atutem tego obszaru".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 stycznia 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 23 lutego 2009 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 471/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2009 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 kwietnia 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 17 maja 2010 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 10 czerwca 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1569/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 lipca 2010 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu - 24 sierpnia 2010 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 14 września 2010 r.
 13. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2488/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r.
 14. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 maja 2011 r.
 15. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.
 16. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 31 maja 2011 r.
 17. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 5 lipca 2011 r.
 18. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1639/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2011 r.
 19. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2300/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 październik 2011 r.
 20. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 października 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 listopada 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XXX/362/11 w sprawie uchwalenia planu.
 22. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 551, poz. 5820 z dnia 28 listopada 2011 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2300/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 października 2011 r.

DRUK NR 419:
- w dniu 26 października 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 9 listopada 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXX/362/11 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXVIII - 26 października 2011 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXX - 9 listopada 2011 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 31 maja 2011 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia 2010 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 17 maja 2010 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)
(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 10 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 maja 2011 r.

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLVII/580/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24 maja do 21 czerwca 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Dębniki" zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 lipca 2010 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLVII/580/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 8:00 - 10:00
- wtorki: 14:30 - 16:30
- środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone ulicami: od północy ul. Tyniecką i ul. Madalińskiego, od wschodu ul. M. Konopnickiej; od południa granica biegnie wzdłuż ul. Monte Cassino, a od zachodu wzdłuż ulicy: A. Nowaczyńskiego. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2010 r., w Biurze Planowania Przestrzennego UMK llub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 13:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostaną opublikowane informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 kwietnia 2010 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLVII/580/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone ulicami: od północy ul. Tyniecką i ul. Madalińskiego, od wschodu ul. M. Konopnickiej; od południa granica biegnie wzdłuż ul. Monte Cassino, a od zachodu wzdłuż ulicy: A. Nowaczyńskiego. Projekt planu (w tym granice jego obszaru) będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Kupiecka, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki"
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 stycznia 2009 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XLVII/580/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny ograniczone ulicami: od północy ul. Tyniecką, od wschodu ul. M. Konopnickiej; od południa granica biegnie wzdłuż ul. Monte Cassino, a od zachodu wzdłuż ulicy A. Nowaczyńskiego.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 23 lutego 2009 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XXX/362/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLVII/580/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2300/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 października 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1639/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2488/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1569/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 471/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 74/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2011 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki" (Druk nr 419).:


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 170/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 września 2009 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip