Historia sporządzenia planu ŻABINIEC - POŁUDNIE Logo

Powierzchnia planu - 61,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LII/688/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŻABINIEC - POŁUDNIE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. poz. 3652 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 sierpnia 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Teren objęty planem stanowi potencjalnie jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów inwestycyjnych w Krakowie. Położenie na przecięciu szlaków kolejowych, tramwajowych oraz drogowych, bliskość historycznego centrum miasta oraz Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego to niewątpliwe atuty tego miejsca. W dalszej perspektywie istotne są również projektowane jak i realizowane obecnie nowe rozwiązania komunikacyjne, a także kolejne etapy budowy krakowskiego "Nowego Miasta". Rezerwy terenów dotychczas niezabudowanych o znacznej powierzchni umożliwiają realizację inwestycji o zróżnicowanym programie funkcjonalnym. Zagospodarowania wymaga też otoczenie fortu Luneta Warszawska – jednej z najstarszych i najlepiej zachowanych budowli Twierdzy Kraków. Ten kluczowy dla miasta obszar wymaga działań o charakterze kompleksowym, uwzględniających szereg złożonych uwarunkowań, a indywidualne decyzje administracyjne nie mogą zagwarantować odpowiedniej jakości rozwiązań przestrzennych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 16 stycznia 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 17 lutego 2009 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 453/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2009 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25 lutego 2011 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 9 marca do 6 kwietnia 2011 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 31 marca 2011 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 20 kwietnia 2011 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 886/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 marca 2012 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 26 marca do 26 kwietnia 2012 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 30 marca 2012 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 8 maja 2012 r.
 13. Rozpatrzenie uwagi złożonej do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1401/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2012 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1601/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 27 czerwca 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 lipca 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LII/688/12 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. poz. 3652.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1601/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r.

DRUK NR 812:
- w dniu 27 czerwca 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 11 lipca 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LII/688/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwałySTENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji L - 27 czerwca 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LII - 11 lipca 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 marca do 24 kwietnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

Załącznik nr 2 do uchwały nie podlegał ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu.
Pomimo wprowadzenia zmian w zakresie sposobu i zasad zagospodarownia terenów, przebiegi sieci oraz lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
na rysunku projektu infrastruktury technicznej nie uległy zmianom.


dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 30 marca 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 marca do 6 kwietnia 2011 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 31 marca 2011 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 26 marca do 24 kwietnia 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 marca do 6 kwietnia 2011 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag oraz ponownych uzgodnień
.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr XLVII/578/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r.,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz ponownych uzgodnień.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 marca do 24 kwietnia 2012 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do części projektu podlegającej wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Tekst planu w zakresie brzmienia:
1) §10 ust. 1 pkt 2 lit. b;
2) §10 ust. 2 pkt 1;
3) §11 ust. 2 pkt 1 lit. a;
4) §11 ust. 2 pkt 2 lit. c;
5) §15 ust. 1 pkt 6 lit. b;
6) §20 pkt 5;
7) §24 ust. 5 pkt 6;
8) §28 ust. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 7;
9) §30;
10) §35 ust. 4 pkt 7.

II. Tekst planu w zakresie dodania nowych ustępów:
1) §5 ust. 2.

III. Wyróżnione kolorem części załącznika graficznego nr 1 do uchwały - wyłącznie w zakresie następujących elementów:
1) określenia maksymalnych rzędnych wysokościowych (bezwzględnych) zabudowy w terenie 1UM;
2) wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony terenu ZF w terenie 2KS;
3) skorygowanych nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz punktów widokowych tj. kierunku wglądu w terenie ZF.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 lutego 2011 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLVII/578/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 9 marca do 6 kwietnia 2011 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:
- poniedziałki: 14.30 - 16.30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8.00 - 10.00
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek do ww. uchwały, dostępny również na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Żabiniec - Południe" zostanie przeprowadzona w dniu 31 marca 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea, początek o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2011 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany adres Biura.

Uwagi do planu oraz uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, zawierającego sposób rozpatrzenia uwag, które to Zarządzenie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na wyżej wskazanej stronie internetowej.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 stycznia 2009 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XLVII/578/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe".

Obszar objęty sporządzanym planem ograniczony jest: od północy ul. Żabiniec, od wschodu al. 29 Listopada, od południowego zachodu ul. Prądnicką.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 17 lutego 2009 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LII/688/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLVII/578/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1601/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r. przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1401/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2012 r. rozpatrzenia uwagi dotyczącej ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 886/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 453/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 123/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" (Druk nr 812):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 243/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 20 września 2010 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip