Historia sporządzenia planu MOGIŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 372,5 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie.


W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXV/1555/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 604, poz. 4787 z dnia 23 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 24 grudnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 7 maja 2015 r.


ODNOŚNIK DO UNIEWAŻNIONEGO PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu
(Orzeczenie WSA i NSA)


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Obszar podejmowanego planu obejmuje cenne przyrodniczo tereny użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" oraz unikatowy fragment dawnej podmokłej puszczy tzw. Lasek Mogilski. Posiadają one nie tylko duże znaczenie przyrodnicze, ale jednocześnie stanowią tradycyjne tereny rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Niezwykle istotna jest więc konieczność respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, łączących ochronę przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrody z kształtowaniem niezbędnej infrastruktury służącej publicznemu wykorzystaniu tych obszarów dla celów rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Obszar planu "Mogiła" wymaga umiejętnego połączenia ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych i leśnych oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowanie tego obszaru. Plan dla przedmiotowego terenu ma na celu wprowadzenie regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna i sukcesywna zabudowa terenów otwartych, wynikająca z presji inwestorów i właścicieli, skutkuje degradacją najcenniejszych przyrodniczo obszarów i w konsekwencji spadkiem atrakcyjności Miasta. W obszarze "Mogiła" istnieją rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip