Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru MOGIŁA

Logo
 

Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 2304/13) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 351/11) stwierdzającego nieważność uchwały Nr CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015 r.

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 372,5 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnice: XIV Czyżyny i XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 604, poz. 4787 z dnia 23 listopada 2010 r.

Plan obowiązywał od 24 grudnia 2010 r. do 7 maja 2015 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Część zachodnia
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Część wschodnia
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Część zachodnia
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 12 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Część wschodnia
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 604, poz. 4787 z dnia 23 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT  I REGIONÓW) w Krakowie

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip