Historia sporządzenia planu PŁASZOWSKA - KRZYWDA Logo
 

Powierzchnia planu - 99,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 7 grudnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXIII/412/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZOWSKA - KRZYWDA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 597, poz. 7027 z dnia 20 grudnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 20 stycznia 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje teren położony w zasięgu strefy miejskiej, pomiędzy dwoma obszarami uchwalonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego "Zabłocie" i "Trasa Nowopłaszowska", oraz terenem będącym w dyspozycji PKP i stanowiącym teren zamknięty. Dwa wymienione wyżej plany miejscowe łączy projektowana Trasa Centralna, objęta wydaną już decyzją ULICP. Omawiany obszar w przeważającej części jest już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, lecz wymaga wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, w celu uporządkowania przedmiotowego terenu i uniknięcia chaosu obniżającego wartość przestrzeni. W obszarze "Płaszowska - Krzywda" istnieją również pewne rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej oraz komercyjnej, dlatego też celem szczególnym planu winna być dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie. Część terenu w rejonie ulic Płaszowskiej, Gromadzkiej, Sarmackiej, Koźlarskiej i Paproci, zachowała układ przestrzenny dawnej wsi i znajduje się w integracyjnej strefie ochrony wartości kulturowych, gdzie wymagane są działania respektujące i asymilujące istniejące wartości urbanistyczne i architektoniczne. Ochroną tą objęty jest także teren starej Tandety".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip