Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do ogłoszenia).

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 8 sierpnia 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Decyzja Nr 4/Z/2016 (znak sprawy: WI-XI.7840.1.12.2016.JP) w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Przebudowa linii kolejowej nr 133 – Stacja Kraków Mydlniki od km 62,400 do km 65,400 linii 133 – obiekt 14,

Metka i dziennik zmian

zmiana pozwolenia na budowę nr 13/BK/2015 z 31 lipca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.34.2015.DM, inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - na odcinku Kraków Mydlniki -Kraków Główny Towarowy od km 5,400 do km 67,200 linii nr 133 - obiekt 75,

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska UMK zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym w Krakowie w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 9,00 na V piętrze (przed salą konferencyjną) budynku Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, dla obszarów:
1) "BRONOWICE - WESELE" (-> Odnośnik do strony planu),
2) "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" (-> Odnośnik do strony planu),
3) "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (-> Odnośnik do strony planu).
Wyłożenia do publicznego wglądu ww. projektów planów twać będą do 24 sierpnia br. Terminy dyskusji publicznych oraz składania uwag - w treści ogłoszeń o wyłożeniu.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa aktualizuje Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 r.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informacje, że na stronie internetowej www.zbk.krakow.pl w dniach 25.07.2016 r. do dnia 14.08.2016 r podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Skarb Państwa na czas oznaczony – 30 lat drogą bezprzetargową.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 1 sierpnia br.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu rozpocznie się w dniu 2 sierpnia br.

Metka i dziennik zmian

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce na os. Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów z włączeniem ul. Betonowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce na os. Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów z włączeniem ul. Betonowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

W każdą sobotę, aż do końca wakacji, zapraszamy do krakowskich parków.

Metka i dziennik zmian

W Krakowie liczba złożonych wniosków przekroczyła 46 tysięcy. Decyzje dotyczące świadczeń wychowawczych wydawane są na bieżąco. Według stanu na 12 lipca złożono 46 461 wniosków. Wypłacono świadczenie dla 27 823 osób na kwotę 55 472 378 zł.

Metka i dziennik zmian

W 105. rocznicę urodzin polskiego noblisty, w gmachu przy al. Powstania Warszawskiego 10, Urząd Miasta Krakowa zaprasza na wystawę wielkoformatowych fotografii jednego z najbardziej znanych polskich poetów – Czesława Miłosza.

Metka i dziennik zmian

Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Metka i dziennik zmian

Organizacje pozarządowe wybrały swoje przedstawicielki i swoich przedstawicieli w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2016 - 2019. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wyborów.

Metka i dziennik zmian

Zakończyło się liczenie oraz weryfikacja głosów w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Krakowa. Mieszkańcy decydowali w nim, na jakie zadania ogólnomiejskie oraz dzielnicowe powinno zostać przeznaczonych blisko 11 mln złotych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
1) "AZORY - ZACHÓD" - Sposoby składania wniosków -> Treść ogłoszenia)
2) "PASTERNIK" - Sposoby składania wniosków -> Treść ogłoszenia)
Termin składania wniosków do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Szanowni Państwo, uczniowie, nauczyciele i rodzice, zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji 2016.

Podczas naszych szkoleń między innymi będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży.

Metka i dziennik zmian

W związku z obowiązkiem publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie stosownych danych.

Metka i dziennik zmian
2016-06-22 RODZINA 500 PLUS

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że wg stanu na dzień 22 czerwca br. złożonych zostało 42 871 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Do dnia dzisiejszego wydano blisko 22 tysiące decyzji administracyjnych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59

Metka i dziennik zmian

Ze względu na malejącą liczbę osób składających wnioski w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogranicza się liczbę miejsc, w których wnioski można składać.

Metka i dziennik zmian

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Metka i dziennik zmian

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski".

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

• PONE 4/2016 - lista z dnia 10.02.2016 r.