Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych” 

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie

Metka i dziennik zmian
2017-07-11 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci”

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje, o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Konkursu Uzupełniającego na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci” na lata 2017-2018. Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2017 roku do godziny 15.30. Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 18 września 2017 roku, a zakończenia nie później niż w dniu 28 listopada 2018 r. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerami telefonu 12 616 -9497 lub 12 616 -9496.

 

 

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PYCHOWICE - OGRÓD AKADEMICKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ". Termin składania wniosków do dnia 14 sierpnia 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki nr 329 i 229/51 oraz części działki nr 229/56 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

 

Zarządzenie Nr 1632/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca2017 r.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

Metka i dziennik zmian

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).