Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków wykonywane są w szczególności przez:

1. Najwyższą Izbę Kontroli,

2. Regionalną Izbę Obrachunkową,

3. Urząd Kontroli Skarbowej,

4. Małopolski Urząd Wojewódzki,

5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

6. Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2014 r.:

 

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu. BK-02.1710.1.2014
 2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK Realizacja projektu pn. „Promocja turystyki biznesowej w  Małopolsce na rynkach zagranicznych”. BK-02.1710.5.2014
3 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Kontrola problemowa w zakresie organizacji, przygotowania i praktycznego przeprowadzenia powiatowego treningu formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania (SWA). BK-02.1710.8.2014
4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Obiekty znajdujące się na terenie Miasta Krakowa Informacja o wynikach kontroli podmiotów z terenu miasta Krakowa w zakresie korzystania ze środowiska (przeprowadzonych w 2013 roku).  BK-02.1710.11.2014
5 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach. BK-02.1710.15.2014
6 Najwyższa Izba Kontroli Wydział Kształtowania Środowiska UMK Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. BK-02.1710.2.2014
7 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej. BK-02.1710.6.2014
8 Ministerstwo Sportu i Turystyki wydziały Urzędu Miasta Krakowa Prawidłowość wykonania umowy nr 2014.0051/0173/UDOT/ZIO/DWM z 28 lutego 2014 r. na realizację zadania publicznego związanego z ubieganiem się w fazach aplikacji i kandydatury przez miasto Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w roku 2022. BK-02.1710.10.2014
9 Archiwum Narodowe w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Kontrola archiwum zakładowego UMK oraz warunków przechowywania i ewidencjonowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.  

BK-02.1710.13.2014 (1)

BK-02.1710.13.2014 (2)

10 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
BK-02.17110.14.2014 w toku
11 Najwyższa Izba Kontroli wydziały Urzędu Miasta Krakowa Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach. BK-02.1710.15.2014
12 Najwyższa Izba Kontroli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie System egzaminów zewnętrznych w oświacie. BK-02.1710.16.2014
13 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kształtowania Środowiska UMK Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z ustawy – Prawo wodne. BK-02.1710.24.2014
14 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kształtowania Środowiska UMK Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

BK-02.1710.26.2014 w toku

15 Najwyższa Izba Kontroli Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Wdrażanie w gminach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. BK-02.1710.27.2014
16  Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji UMK Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. BK-02.1710.36.2014

 

 

 

Kontrole zewnętrzne Gminy Miejskiej Kraków w 2013 r.:

Lp. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Społecznych UMK Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach BK-02.1710.2.2013
2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wydziały Urzędu Miasta Krakowa Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafy BK-02.1710.4.2013
3 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ośrodki pomocy społecznej w województwie małopolskim Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” BK-021713.2.2013
4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Realizacja projektu nr MRPO.07.02.00-12-280/10 pn. Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych” BK-02.1713.6.2013 
5 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Kontrola problemowa w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza

BK-02.1713.7.2013

6 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Grodzki Urząd Pracy Kontrola problemowa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

BK-02.1713.8.2013

7 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zarząd Infrastruktury Komunalnej  Kontrola postępowania pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie – etap II”

BK-02.1713.9.2013

8 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kontrola problemowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie

BK-02.1713.10.2013

9 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Realizacja zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych przez gminy uzdrowiskowe

BK-02.1713.11.2013

BK-02.1713.11.2013 wystąpienie pokontrolne

10 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Społecznych Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

BK-02.1710.13.2013

11 Najwyższa Izba Kontroli Urząd Miasta Krakowa Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

BK-02.1710.12.2013

12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Realizacja projektu „Krakowskie Noce 2012”

BK-02.1710.20.2013

13 Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej UMK Przestrzeganie przez Gminę Miejską Kraków przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

BK-02.1710.27.2013 

 

 

Archiwum

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2013-04-18
Data publikacji:
2013-04-18
Data aktualizacji:
2015-03-18