Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Łączna powierzchnia planu - 212,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaWnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" pozwoli kompleksowo uregulować procesy inwestycyjne na obszarze wskazanym w dokumencie Studium do utrzymania i rozwoju funkcji mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, a w części zachodniej również terenów przemysłu i usług. Rozwiązania planu uwzględnią konieczność ochrony zachowanego układu urbanistycznego, zasobów kulturowych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i komunalnej.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych