Sporządzany plan ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 212,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" pozwoli kompleksowo uregulować procesy inwestycyjne na obszarze wskazanym w dokumencie Studium do utrzymania i rozwoju funkcji mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, a w części zachodniej również terenów przemysłu i usług. Rozwiązania planu uwzględnią konieczność ochrony zachowanego układu urbanistycznego, zasobów kulturowych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i komunalnej.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych