Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru DOLINA RUDAWY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 118,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: VI Bronowice i VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Zakończone WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją - odbyło się w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.

Termin składania uwag do 28 listopada 2017 r.

Sposoby składania uwag - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu zabezpieczenie cennych terenów zielonych wzdłuż rzeki Rudawy. Jest to plan o charakterze ochronnym, mający ważne znaczenie w procesie łączenia zieleni miejskiej w ciągły, zintegrowany system przyrodniczy. Objęcie przedmiotowego obszaru planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Pomoże to chronić obszary cenne przyrodniczo przed niepożądana zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych