Historia sporządzenia planu BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 180,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 6 czerwca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIV/2692/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., poz. 4396 - wejdzie w życie w dniu 4 lipca 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do strony edziennik.uw.gov.plOdnośnik do dziennika

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan pozwoli uporządkować procesy inwestycyjne, w celu ochrony terenów posiadających cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz umożliwi kształtowanie zespołów zabudowy z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego. Plan będzie stanowił wsparcie dla poprawy funkcjonowania układu komunikacji lokalnej oraz rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, a jego zapisy będą zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa".
W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych