Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 54,1 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi


Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD".
Odnośnik do rozpatrzenia uwagstrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji planistycznych dotyczących zagospodarowania obszaru, którego struktura przestrzenna charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem morfologii zabudowy oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wsparcie działań rehabilitacji zabudowy blokowej oraz zabezpieczenie przed zainwestowaniem terenów zieleni urządzonej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-21 09:52:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-11-30 11:29:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-15 09:41:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-16 11:00:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 07:45:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-06 09:47:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-27 12:05:56
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-28 12:10:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-18 09:55:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-27 14:10:22
TOMASZ GDULA
 Edycja