Dokument archiwalny


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2018 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego mając na względzie opublikowane ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa w gazecie Dziennik Polski o:

1. przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II" z dnia 13 kwietnia 2018 roku;

2. ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Wschód" z dnia 13 kwietnia 2018 roku;

3. wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Łąkowy – Rejon ulicy Tynieckiej" z dnia 20 kwietnia 2018 roku;

4. wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" z dnia 11 maja 2018 roku;

5. ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej – Piastowska" z dnia 18 maja 2018 roku;

6. przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2018 roku,

oraz o możliwości składania uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

informuję:

1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa;

2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Prezydent Miasta Krakowa zsiedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Referat Archiwum ul. Dobrego Pasterza 116a w Krakowie), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe;

5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych w przypadku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: "Armii Krajowej - Piastowska" oraz "Prądnik Czerwony - Wschód" jest "GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. Arch. Anna Woźnicka" ul. Traktorowa 43 lok. 2, 91-117 Łódź);

6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;

8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;

9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.plStrona Planowanie Przestrzennestrona bip