Wykaz rejestrów wydziału: GD

L.p.
1
Symbol rejestru
6623
Nazwa
Aktualizacja użytków gruntowych
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Decyzji Aktualizacyjnych EGiB, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Lucyna Śliwińska, pok. 219, tel. 12-616-9513

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6810
Nazwa
Ewidencja nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowisko ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolnej, ul. Grunwaldzka 8, Główny Specjalista - Ireneusz Sowiński, pok. 206, tel. 12-616-9755

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6621
Nazwa
Informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat EMUiA i Nazewnictwa Ulic, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Piotr Koczański, pok. 323, tel. 12-616-9628. Przyjmowanie wniosków - Dziennik Podawczy

Referat Udostępniania Danych z Baz PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Katarzyna Kasprzak, pok. 6A, tel. 12-616-9542

Referat Analiz Danych PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Małgorzata Wydmańska, pok. 215, tel. 12-616-9676

Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy EGiB oraz RCiWN, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Monika Łacic, pok. 208, tel. 12-616-9658

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Lucyna Szmidt, pok. 228, tel. 12-616-9552

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 24 ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
6825
Nazwa
Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
Sposób udostępniania

BIP MK  lub na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Maria Piwowarczyk, pok. 307, tel. 12-616-9758 dzielnice I-III: pok. 316, tel. 12-616-9760, dzielnice IV-VII: pok. 317, tel. 12-616-9761, dzielnice VIII-XIII, pok. 318, tel. 12-616-9759, dzielnice XIV-XVIII: pok. 319, tel. 12-616-9762

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

W BIP MK znajdują się informacje o Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Miejskiej Kraków, w tym ogłoszenia o spisach inwentaryzacyjnych. W pozostałym zakresie informacje udostępniane są na wniosek. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
6630
Nazwa
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposób udostępniania

Materiały archiwalne (projekty uzgodnione przez ZUDP) udostępniane są tylko do wglądu na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Beata Słomka-Szczygieł, pok. 327, tel. 12-616-9767

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
6641
Nazwa
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Lucyna Szmidt, pok. 228, tel. 12-616-9552

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Mariusz Suwaj, pok. 227, tel. 12-616-9769

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6631
Nazwa
Nadzór nad prowadzeniem prac związanych z siecią uzbrojenia terenu
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Beata Słomka-Szczygieł, pok. 327, tel. 12-616-9767

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6625
Nazwa
Nazewnictwo placów i ulic
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat EMUiA i Nazewnictwa Ulic, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Piotr Koczański, pok. 323, tel. 12-616-9628. Przyjmowanie wniosków - Dziennik Podawczy. Odbiór dokumentów pok. 323, tel. 12-616-9627

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
6624
Nazwa
Numeracja porządkowa nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat EMUiA i Nazewnictwa Ulic, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Piotr Koczański, pok. 323, tel. 12-616-9628. Przyjmowanie wniosków - Dziennik Podawczy. Odbiór dokumentów pok. 323, tel. 12-616-9629

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
6620
Nazwa
Obsługa ewidencji gruntów i budynków
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Decyzji Aktualizacyjnych EGiB, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Lucyna Śliwińska, pok. 219, tel. 12-616-9513
Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy EGiB oraz RCiWN, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Monika Łacic, pok. 208, tel. 12-616-9658

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Lucyna Szmidt, pok. 228, tel. 12-616-9552

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Art. 24, ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
6640
Nazwa
Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Zasobu, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Ireneusz Tyliba, pok. 116, tel. 12-616-9574

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), § 9.5 i § 9.6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
6643
Nazwa
Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Mariusz Suwaj, pok. 227, tel. 12-616-9769

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), § 9, § 10, § 11 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
3134
Nazwa
Opłata adiacencka
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Renty Planistycznej, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Karolina Winnicka, pok. 109, tel. 12-616-9597

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
664
Nazwa
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Zasobu, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Ireneusz Tyliba, pok. 116, tel. 12-616-9574

Stanowisko Koordynatora ds. Aplikacji i Baz PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Główny Specjalista – Joanna Wielgus, pok. 223, tel. 12-616-9540, Główny Specjalista – Jolanta Nowak, pok. 223, tel. 12-616-9518

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
6831
Nazwa
Podział nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Agnieszka Sopicka-Pełka, pok. 202, tel. 12-616-9669, pok. 201, tel. 12-616-9671, tel. 12-616-9530, pok. 203, tel. 12-616-9672, tel. 12-616-9670

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
6822
Nazwa
Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy - Geodezja
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowisko ds. Regulacji Dróg Publicznych, ul. Grunwaldzka 8, Katarzyna Żyła - Inspektor, Agnieszka Orczyk - Starszy Inspektor, Agnieszka Capiga - Starszy Inspektor, pok. 305, tel. 12-616-9753

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
17
Symbol rejestru
6125
Nazwa
Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w zakresie zezwalania na wyłączenie z produkcji rolnej)
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowisko ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolnej, ul. Grunwaldzka 8, Główny Specjalista - Ireneusz Sowiński, pok. 206, tel. 12-616-9755

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
18
Symbol rejestru
6725
Nazwa
Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Renty Planistycznej, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Karolina Winnicka, pok. 109, tel. 12-616-9597

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
19
Symbol rejestru
6830
Nazwa
Rozgraniczanie nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Agnieszka Sopicka-Pełka, pok. 202, tel. 12-616-9669, pok. 201, tel. 12-616-9671, tel. 12-616-9530

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
20
Symbol rejestru
6832
Nazwa
Scalanie nieruchomości
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Agnieszka Sopicka-Pełka, pok. 202, tel. 12-616-9669

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
21
Symbol rejestru
6642
Nazwa
Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Udostępniania Danych z Baz PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Katarzyna Kasprzak, pok. 6A, tel. 12-616-9542
Referat Archiwum PZGiK, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Danuta Kruk, pok. 16, tel. 12-616-9665

Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu - Paweł Szaro, pok. 303, tel. 12-616-9693

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434), ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w art. 24 ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 29). Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
22
Symbol rejestru
6873
Nazwa
Wspólnoty gruntowe
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowisko ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolnej, ul. Grunwaldzka 8, Główny Specjalista - Ireneusz Sowiński, pok. 206, tel. 12-616-9755

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
23
Symbol rejestru
660
Nazwa
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Sposób udostępniania

Na wniosek OR-2

Referat/oddział
pokaż pokaż

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Referat Koordynacyjno-Organizacyjny, ul. Grunwaldzka 8, Kierownik Referatu – Małgorzata Jakubów, pok. 218, tel. 12-616-9541

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). § 9, § 10, § 11 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393). Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę