Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków

Niniejszy dział został opracowany w celu przedstawienia do publicznej wiadomości informacji o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa.

W stosunku do tych nieruchomości Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Miejskiej Kraków ustaliła, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków. Nieruchomości te obejmowane są spisami inwentaryzacyjnymi wykładanymi do publicznego wglądu na okres 30 dni.

 

  1. Komisja Inwentaryzacyjna

 

  1. Ogłoszenia o spisach inwentaryzacyjnych

  1. Zastrzeżenia do spisów inwentaryzacyjnych

Po zapoznaniu się z wykazami nieruchomości objętych spisami inwentaryzacyjnymi niektóre osoby mogą stwierdzić, że w wykazach tych wymieniono nieruchomości, których są użytkownikami i uważają je za swoją własność. Wówczas w okresie wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu osoba taka może zgłosić zastrzeżenie do Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące objęcia danej nieruchomości spisem. Objęcie nieruchomości spisem inwentaryzacyjnym oznacza bowiem, iż na podstawie zebranej dokumentacji Komisja Inwentaryzacyjna ustaliła, że nieruchomość podlega komunalizacji z mocy prawa. Osoba, która ma interes prawny składa zastrzeżenia do spisu. Komisja rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i zajmuje odpowiednie stanowisko.