kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 7 szt. drzew z nieruchomości przy ul.Białoruskiej, dz. nr 811/61, obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórskiej 6, dz. nr 812/10, obr. 49 Podgórze, ul. Dauna 51, dz. nr 320/2, obr. 50 Podgórze, ul. Dauna dz. nr 810/3, obr. 49 Podgórze, ul. Estońskiej 8 dz. nr 811/7, obr. 49 Podgórze, ul. Macedońskiej 6, dz. nr 812/20, obr. 49 Podgórze, ul. Włoskiej 17, dz. nr 811/29, obr. 49 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

,,Budowa jedenastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w poziomie parterów, garażami dwupoziomowymi, wewnętrznym układem drogowym, zewnętrznymi miejscami postojowymi oraz dojściami do budynków, wraz z budową sieci wodociągowej i przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, przyłącza kanalizacji opadowej wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji opadowej, budową stacji TRAFO odcinków sieci elektroenergetycznej Sn i nn wraz z przyłączami do budynków na terenie nieruchomości usytuowanych w Krakowie, dz. ew. nr 27/2, 27/6, 27/5, 27/4, 27/3, 29/6, 29/7 obręb 27 Podgórze oraz fragmenty działek 27/2, 42/9, 112, 27/4, 43/2, 83/7, 29/6, 39/2, 25 obręb 27 Podgórze, pomiędzy ulicami Mierzeja Wiślana (30-732 Kraków) i Bagrowa (30-733 Kraków)"

Metka i dziennik zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV przy ul. Droga Rokadowa w Krakowie, na działkach nr 225/1, 225/2, 300/4 obr. 91 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w rejonie działki nr 154/4 oraz budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Drożyska w Krakowie, na działkach nr 419 obr. 31 Nowa Huta, 133, 148, 154/4, 154/7 obr. 30 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian
2020-07-01 Informacja o wejściu w życie tzw. uchwały krajobrazowej

Od 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U. z 9 marca 2020 r., poz. 1984). Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń.