kanał rss
Metka i dziennik zmian

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak  AU 01-2.6740.1.1798.2018.KFI z dnia 18.10.2018r. nr 1961/6740.1/2018 dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz przyłączem ul. Bogucicka w Krakowie na działkach nr 155/1, 155/7, 155/6 obr. 102 Podgórze  ”

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25.10.2018r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową wewnętrznej drogi i wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej, zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe na działce nr 378/1 obr. 43 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki 330/1 obr. 43 Podgórze na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej”

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

 

 

 

Metka i dziennik zmian

Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.