Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym UE

Od 2003 roku w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa znajduje się rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie prawa Unii Europejskiej. Rejestr zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych na terenie Krakowa prowadzony jest przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 
Przepisy CITES i UE dostępne są pod adresem: https://www.speciesplus.net/