Dokument archiwalny


Zwierzęta Gospodarskie

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem (zmiana - Uchwała Nr LXXVIII/1000/09 z 1 lipca 2009 r.) utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - miasto podzielono na strefy, w których zabrania się lub dopuszcza utrzymywanie zwierząt gospodarskich. Zakaz chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób, króliki obowiązuje na terenach strefy miejskiej wraz z obszarem śródmieścia. Zakaz ten nie dotyczy istniejących w strefie gospodarstw rolnych.

W strefie przedmieść zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych i zachowania czystości na terenie posesji. Minimalna powierzchnia, na której można utrzymywać bydło, konie lub strusie to 50 arów, kozy, świnie i owce - 10 arów a drób i króliki - 4 ary. Ule z pszczołami na terenie całego miasta należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od granicy działki. Jeśli odległość jest mniejsza to należy zastosować ogrodzenie osłaniające uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie. Teren na którym prowadzona jest pasieka musi być ogrodzony by uniemożliwić wstęp osobom postronnym.
Mapa z zaznaczonymi strefami stanowi załącznik do Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. Informacje na temat granic stref można też uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pod numerem 12 616 8898.

W 2009 roku prowadzono 8 spraw związanych z nieprawidłowym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa. Wszystkie sprawy zakończyły się likwidacją bądź dostosowaniem prowadzonego chowu, hodowli zwierząt gospodarskich - do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W 2010 roku interweniowano 51 razy w związku z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa lub sprawdzano zasady przetrzymywania koni dorożkarskich. Interwencje dotyczyły przede wszystkim utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie miejskiej, poza gospodarstwami rolnymi, złych warunków utrzymywania zwierząt i niewłaściwej opieki nad nimi.
W wyniku kontroli wydano 3 zawiadomienia o konieczności dostosowania prowadzonych hodowli zwierząt do obowiązujących przepisów prawa. Sprawy zakończyły się dostosowaniem prowadzonej hodowli do obowiązujących przepisów prawa.