Dokument archiwalny

Produkcja roślinna i zwierzęca

 • Struktura użytków rolnych :

  • Powierzchnia użytków rolnych ogółem - 13683 ha
   • grunty orne - 6840 ha
   • sady - 200 ha
   • łąki trwałe - 1500 ha
   • pastwiska - 200 ha
 • Użytkowanie gruntów - powierzchnia ogółem - 6840 ha:

  • Zbożowe - 3155 ha
  • Ziemniaki - 1525 ha
  • Rośliny pastewne - 600 ha
  • Rośliny przemysłowe
  • Warzywa - 920 ha
  • Owoce (truskawki) - 38 ha
  • Pozostałe - 602 ha
 • Pogłowie zwierząt :

  • pogłowie bydła ogółem - 1000 sztuk
   w tym: krowy - 450 sztuk
  • pogłowie trzody chlewnej ogółem - 4500 sztuk
   w tym: lochy - 200 sztuk
 • Szacunki plonów:

  • Zboża ogółem - 33,7q/ha
  • Ziemniaki - 350 q/ha
  • Zbiory z łąk - 15 q/ha

Uwaga rolnicy! 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz.1225), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r, str.1: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str.319) informuje się:
- od dnia 10.03.2010 r. istnieje obowiązek wpisu do rejestru rolników - dostawców bezpośrednich, gospodarstw zajmujących się produkcją podstawową w tym produkcją roślinną, gospodarstw agroturystycznych. Podlegają one urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- wzór wniosku dostępny jest w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Krakowie, ul. Gazowa 15, tel. 12 430-70-46, /www.krakow.psse.alte.pl/