Dzielnica III Prądnik Czerwony

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 650 ha
Liczba ludności: 48654

Siedziba: Klub "Malwa", ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków
Telefon: 412-49-13,   Fax: 412-49-13
E-mail: dzielnica3@um.krakow.pl, rada@dzielnica3.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica3.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ IV graniczy na odcinku
- od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza w kierunku północno - wschodnim wschodnią stroną linii kolejowej Kraków - Warszawa do przecięcia z granicą m. Krakowa,
z DZIELNICĄ XV graniczy na odcinku
- od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z granicą m. Krakowa (granicą pomiędzy obrębami nr 1 i 21) w kierunku wschodnim granicą północną, a następnie wschodnią działki nr 8 w obrębie nr 21 do przecięcia z ul. Powstańców, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 306, 20 (obręb 21), północną granicą działki nr 46, wschodnią działki nr 48 i południową działek nr: 46 i 49 (obręb nr 21), (od wschodu obręb nr 5) dochodzi do południowo-wschodniej granicy potoku Sudół (dz. nr 306), dalej południowo - wschodnią granicą potoku Sudół w kierunku południowo - zachodnim do przecięcia z granicą działki nr 62, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 62, 59, 100, 101/1, 101/4 ,101/6, 101/5 do ul. Reduta, dalej na południe wschodnią stroną ul. Reduta do ul. Krzesławickiej, następnie skręca na zachód i południową stroną ul. Krzesławickiej do zbiegu granic obrębów nr: 21, 5 6 i styku ulicy Krzesławickiej z ulicą Dobrego Pasterza, dalej na zachód południową stroną ul. Dobrego Pasterza do przecięcia się granic obrębów nr: 21, 4 i 6 (rejon budynku nr 191 na ul. Dobrego Pasterza), dalej na południe wschodnią stroną działek nr: 4/5 i 4/6 w obrębie nr 4 (od wschodu graniczy obręb nr 6), dalej skręca na zachód i prowadzi południową stroną działek nr: 4/6, 4/3 i 4/2, dalej na południe wschodnią stroną działki nr 5 do Al. Gen. Bora- Komorowskiego,
z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
- od Al. Gen. Bora- Komorowskiego dalej biegnie na południe wschodnią stroną ulicy Akacjowej do przecięcia z granicą północną działki nr 14/223 (obręb nr 4) i dalej granicą tej działki na wschód, południe i zachód, dalej na południe wzdłuż granicy ogródków działkowych w obrębie nr 6, natomiast w obrębie nr 4 wschodnią granicą działek nr: 171/28, 171/46, 171/47, 171/53, 183 i 473/3 do Alei Jana Pawła II, przecina Al. Jana Pawła II i biegnie południowymi granicami działek nr: (w obrębie nr 4) 475, 476, 477, 481, 482,483, 485, 487, 709, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 605, 604, 603, 602 i 601 do ulicy Czyżyńskiej, dalej przecina ul. Czyżyńską do wschodniego narożnika działki nr 28 i biegnie południowo - wschodnią granicą tej działki do działki nr 29/1,
z DZIELNICĄ II graniczy na odcinku
- od południowego narożnika działki Nr 28 biegnie południową granicą działek Nr: 28, 27, 24 i 23 w kierunku północno-zachodnim do ul. Szenwalda, dalej w kierunku południowo-zachodnim zachodnią stroną ul. Szenwalda do działki Nr 29/2 dalej południowo-wschodnią granicą działki Nr 29/2 do styku granic działek Nr 31/1, 29/2 i 29/3, dalej na północny-zachód granicą pomiędzy działkami Nr: 30/4, 29/2, a 31/1 (obiekt Policji) i dalej wzdłuż ogrodzenia działki Nr 31/1 w kierunku południowo - zachodnim do południowego narożnika działki Nr 30/5 dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki Nr 30/5 (na działce budynek Nr 115) - w przedłużeniu przecina Al. Jana Pawła II i dalej na zachód, północną stroną Al. Jana Pawła II do przecięcia z kolejową obwodnicą towarową, dalej na północny - zachód, wschodnią stroną kolejowej obwodnicy towarowej do przecięcia z ul. Rakowicką,
z DZIELNICĄ I graniczy na odcinku - od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku zachodnim, północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Warszawa.