Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP zespołu szkół ogólnokształcących (poza informacjami podstawowymi):

 1. Dane o szkole: możliwości lokalowe, pracownie specjalistyczne, zaplecze sportowe
 2. Oferta edukacyjna: zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz dodatkowe
 3. Zadania priorytetowe placówki
 4. Informacje na temat integracji
 5. Zasady rekrutacji
 6. Plany nauczania w klasach o różnych kierunkach
 7. Informacja o sukcesach uczniów w konkursach i zawodach
 8. Informacja o bazie szkolnej
 9. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych
 10. Krótka historia placówki
 11. Osiągnięcia uczniów i nauczycieli
 12. Założenia i propozycje programowe
 13. Opis działalności poza programowej np. sport, kultura, kontakty z innymi szkołami