Sesja VIII kadencja RMK numer XXIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (28 Sierpień 2019)


Posiedzenie nr 1  (28 Sierpień 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 454


5. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 461


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 462


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 470


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 471


9. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 472


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Retoryka 6A w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 510


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 511


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 512


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 513


14. Zmieniająca uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 469


15. Ogłoszenie zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 508


16. Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Na XXIII sesji RMK /28.08.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Drewnickiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uwzględnienia wniosku mieszkańców oraz przedstawienia Radzie Miasta Krakowa analizy zgodności lub niezgodności zapisów programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 51417. Powołanie Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 424


18. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 565


19. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 566


20. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 567


21. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 607


22. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 608


23. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 568


24. Zaliczenie ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 569


25. Pozbawienie ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 570


26. Zaliczenie ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 571


27. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 572


28. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 573


29. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 574


30. Zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 575


31. Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 576


32. Zmieniająca uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 588


33. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 587


34. Przyjęcie do realizacji przez Gminę Miejską Kraków zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresu pomocy społecznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 589


35. Szczegółowe warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 590


36. Żródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 602


37. Tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 603


38. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ożywienia Nowej Huty pod kątem organizowania w pięciu nowohuckich dzielnicach cyklicznych wydarzeń miejskich, tj. targi, pokazy, koncerty / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 536


39. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów małej architektury - fontann wraz z ich otoczeniem - zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz przygotowania dokumentacji i budowy nowej fontanny na Placu Centralnym / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 543


40. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 546


41. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykupu przez Gminę Miejską Kraków działki przy ulicy Senatorskiej / projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec/ Druk nr 561


42. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystosowania siedzib organów Dzielnic Miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 586


43. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. nr WN-II.4131.1.27.2019, stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XIX/389/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Komisji Nocnego Burmistrza" / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 594


44. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2019 r. nr WN-II.4131.1.29.2019, stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XVIII/391/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 595


45. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 596


46. Zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 613


47. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 614


48. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 609


49. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 610


50. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 611


51. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 612


52. Zmiana uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 559


53. Ustalenie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 577


54. Zmiana uchwały nr CXIII/2968/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 532


55. Zmiana uchwały nr CXV/3067/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 36 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 533


56. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 535


57. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 545


58. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 549


59. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 550


60. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 551


61. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 552


62. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 34 położonego przy ul. Rydlówka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 554


63. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 555


64. kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 556


65. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 557


66. Zmiana uchwały nr VI/99/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 558


67. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Anna Polańska Inspektor Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 560


68. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 563


69. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 564


70. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na nabycie lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 43,81% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 578


71. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 579


72. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 580


73. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 581


74. Zmiana uchwały nr CXV/3061/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82 %bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 582


75. Zmiany uchwały nr CXI/2900/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 583


76. Zmiana uchwały nr VI/98/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 584


77. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 21 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 585


78. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2757/18 z dnia 5 lipca 2018r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 591


79. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 592


80. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 593


81. Zmiana uchwały nr VI/97/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 597


82. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18B usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 598


83. Zmiana uchwały nr CXIII/2965/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 599


84. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonego przy ul. Rydygiera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 600


85. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 601


86. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 440


87. Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 562


88. Rezolucja w sprawie podjęcia działań skutkujących rozwiązaniem kwestii zadłużenia klubu sportowego TS Wisła Kraków SA w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 617-R


89. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 620


90. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku nr WN-II.4131.1.34.2019, stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXI/441/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 621


91. Oświadczenia, komunikaty.


92. Zamknięcie sesji.Dziennik zmian dokumentu: