Dokument archiwalny
Postanowienie - sprawa nr AU-01-1.6740.1.2682.2017.EKO

"Budynek mieszkalno - usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-1.6740.1.2682.2017.EKO

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 77 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t.j. z późń.zm.) w związku z ort. 35 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z 21.11.2017 r.

w sprawie decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn.

"budynek mieszkalno - usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"

postanawia się

zmienić postanowienie z 19.06.2018 r. znak: AU-01-I.6740.1.2682.2017.EKO w zakresie

pkt 1 tj. należy przedłożyć skutecznie złożony wniosek decyzji ZRID w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej

oraz

zmienić postanowienie z 19.06.2018 r. znak: AU-01 -1.6740.1.2682.2017.EKO w zakresie zmiany terminu do uzupełnienia dowodów w przedmiotowej sprawie i wyznaczyć mowy termin tj. 60 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia

W pozostałej części postanowienie nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE

Tutejszy organ stwierdził, że przedłożone przez inwestora dokumenty wymagają zebrania dodatkowego materiału dowodowego w sprawie.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 35 ust.3 Prawa Budowlanego skutkiem nieusunięcia wskazanych nieprawidłowości w podanym wyżej terminie objętych działaniem przepisu art. 35 ustawy PB, będzie decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektu. Dlatego orzeczono, jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11