Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Rozbudowa skrzyżowania ulic Szafirowej, Jabłonnej (dróg kategorii gminnej klasy dojazdowej) oraz ulic Nad Strugą, Legnickiej (drogi kategorii gminnej klasy lokalnej)"

Kraków, dnia 11.07.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1496 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 29.06.2018r., po uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 11/6740.4/2017 z dnia 14.07.2017r., znak: AU-01-1.6740.4.3.2017.MLE decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19.10.2012r. i oddaleniu sprzeciwu od decyzji Wojewody Małopolskiego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7.02.2018r. sygn. IISA/Kr 1429/17 oraz po przekazaniu akt do tut. organu pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 15.06.2018r., zostało wydane postanowienie, nakładające na inwestora obowiązek usunięcia braków we wniosku oraz nieprawidłowości w projekcie budowlanym (wskazanych w ww. decyzji Wojewody Małopolskiego) dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Szafirowej, Jabłonnej (dróg kategorii gminnej klasy dojazdowej) oraz ulic Nad Strugą, Legnickiej (drogi kategorii gminnej klasy lokalnej), budowa i rozbudowa ulicy Szafirowej (drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej) w Krakowie, wraz z budową infrastruktury – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa oraz zabezpieczeniem sieci teletechnicznej”

 

Z treścią postanowienia z 29.06.2018r. można się zapoznać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Data aktualizacji:
2018-07-11