Dokument archiwalny
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Zgodnie z art. 9n ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.): „podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy”, czyli:

 

za I półrocze - w terminie do 31 lipca

za II półrocze - w terminie do 31 stycznia

 

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5) ww. Ustawy : przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który: przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni”.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2018-07-05
Data publikacji:
2018-07-05
Data aktualizacji:
2018-07-05