Dokument archiwalny
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

I

Ogłasza się konkurs na kandydatana stanowisko dyrektoraGalerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwanej dalej Galerią, z siedzibą w Krakowie, pl. Szczepański 3 a.

II

1. Do konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Galerii może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. jest niekarana;

 3. korzysta z pełni praw publicznych;

 4. posiada ukończone studia wyższe;

 5. posiada udokumentowaną działalność w zakresie prezentacji sztuki, w tym w szczególności działalności wystawienniczej; 

 6. posiada znajomość w mowie i piśmie co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

2.   Dodatkowo preferowani będą kandydaci:

 1. posiadający doświadczenie w realizacji i zarządzaniu przedsięwzięciami artystycznymi (atutem będzie doświadczenie w projektach wystawienniczych o randze międzynarodowej, poparte kontaktami międzynarodowymi),

 2. wyróżniający się kreatywnością, posiadanym doświadczeniem i umiejętnością w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,

 3. posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami  ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,

 4. posiadający znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury,

 5. posiadający wykształcenie wyższe z zakresu sztuk plastycznych lub organizacji i zarządzania.

III

1. Wnioski do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii muszą mieć formę pisemną i zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy z fotografią,

 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje),

 4. odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na pracę na stanowisku kierowniczym,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 9. oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na potrzeby postępowania konkursowego, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1458/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie,

 10. autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Galerii,   (maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:

  1. wizji programu artystycznego Galerii na okres 5 lat z zachowaniem profilu działalności Galerii określonego w § 4 Statutu tej instytucji, zgodnego z polityką kulturalną Miasta (stworzenie prestiżowej instytucji o wyrazistym i ambitnym programie, także na arenie międzynarodowej, z uwzględnieniem współpracy przy wydarzeniach: Międzynarodowe Triennale Grafiki oraz Krakowskie Spotkania Artystyczne, przy ustalaniu programu imprez),

  2. koncepcji programu edukacyjnego w dziedzinie sztuk wizualnych zmierzającego do zwiększenia uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych (programy edukacyjne dla różnych grup wiekowych i różnym poziomie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej),

  3. planów inwestycyjnych i remontowych instytucji wraz z propozycją pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,

  4. propozycji programowych na 2019 r. (wraz z biznes–planem, biorąc pod uwagę obecną działalność Galerii)

  5. programu współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i galeriami krakowskimi, krajowymi oraz zagranicznymi, (realizacja wspólnych przedsięwzięć,  wspólne wydawnictwa, promocja),

  6. prezentacji różnych dziedzin sztuki współczesnej we wszystkich mediach (m.in. wideo, nowe media, grafika, malarstwo, plakat, design, rzeźba),

  7. idei prezentacji dokonań artystów związanych z Krakowem (konfrontacja postaw różnych pokoleń twórców, w tym organizacja jubileuszy),

  8. propozycji promocji młodych twórców,

  9. organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez oraz imprez promujących Kraków w kraju i za granicą,

  10. współpracy z krakowskim środowiskiem sztuki,

  11. wizji tworzenia kolekcji (w tym pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na ten cel), 

  12. konfrontacji krakowskiego środowiska artystycznego (lokalnych procesów rozwoju sztuki i indywidualnych postaw artystycznych) w odniesieniu do zjawisk zachodzących w innych ośrodkach w kraju i za granicą,

   ł) współpracy ze szkołami wyższymi (m.in. ASP, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny),

   m) ustaleń działań strategicznych instytucji,

   n) propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

11) adres do korespondencji elektronicznej.

 

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty  elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Oryginały  dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5w Kancelarii  Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4  (w godzinach  pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, do dnia 14 września 2018 r.

4. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w sekretariacie Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, nr tel. 12 422 10 52 bądź też w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków, plac Wszystkich Świętych 11, pok. 12, tel. 12 616-19-50.

6. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

IV

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 1458/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo i telefonicznie.

4.  Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej  decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii.

V

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii wyłonionego w konkursie, ocenę jego przydatności na stanowisku dyrektora Galerii, a także w sprawie zatrudnienia i szczegółów dotyczących warunków umowy o pracę, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2018-06-18
Data publikacji:
2018-06-18
Data aktualizacji:
2018-06-18