Dokument archiwalny
Wykazy dotyczące sprzedaży lokali w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 28 czerwca 2018 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

  1. lokal Nr U001 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 274,72 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Blachnickiego Nr 2 / ul. Wiślisko Nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 12.03.2103 r. udziału wynoszącego 251/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 223/1 o pow. 0,0414 ha położonej w obrębie S-17, jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00083476/7, wykaz nieruchomości,
  2. garaż Nr 1 o powierzchni użytkowej 19,00 m2, położony w zespole garaży w os. Willowym 30 A wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której położony jest garaż, oznaczonej nr działki 351/2 o powierzchni 0,0026 ha obręb NH-47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00165557/8, wykaz nieruchomości.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650, 1000) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data aktualizacji:
2018-06-08