Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.165.2018.BB                                                                                          Kraków, dnia 22.05.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – cyt. dalej jako „k.p.a.”, w związku art. 83a ust. 7 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu: przy ul. Dzielskiego 8 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Pilotów 24, 26, 28 - dz. nr 752/5 obr. 4 Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury 36 - dz. nr 754/6 obr. 4 Śródmieście

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 11.06.2018 r. o godz. 13.30 odbędą się oględziny drzew, które rozpoczną się przy ul. Dzielskiego 8 (północna strona budynku).

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", reprezentowaną przez pełnomocnika, do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.

W myśl art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.05.2018r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-23
Data publikacji:
2018-05-23
Data aktualizacji:
2018-05-23