Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.56.2018.SC

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 15.05.2018 r. znak WS-05.6131.1.56.2018.SC zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osie-dla Tysiąclecia 34 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 53 dz. nr 14/13 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia przy salkach katechetycznych dz. nr 115/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 60 a 61 dz. nr 115/5 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 64 dz. nr 10/2 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 7 przy parkingu dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 420 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów admini-stracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicz-nego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku doty-czy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

 

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowi-ska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 22 maja 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-22
Data publikacji:
2018-05-22
Data aktualizacji:
2018-05-22