Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.1.300.2018.ABO Kraków, 14.05.2018r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016. poz. 71), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 10.05.2018r. wydał decyzję nr 848/6740.1/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa wodociągu (sieci wodociągowej), kanalizacji sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej), kanalizacji opadowej, przyłącza kanalizacji opadowej, instalacji wewnętrznej kanalizacji opadowej (rurociąg tłoczny) na dz. nr 249, 345, 344, 391/1, 391/2, 288 obręb

nr 54 Nowa Huta przy ul. Tomickiego/Sołtysowskiej w Krakowie.”

 

adres zamierzenia budowalnego: ul. Tomickiego, Sołtysowska – Kraków

lokalizacja na działkach: nr 249, 288, 344, 345, 391/1, 391/2 obr. 54 Nowa Huta

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 7 (tel. (0-12) 616 81 02), w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 1100 – 1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Data aktualizacji:
2018-05-16