Dokument archiwalny
Konkurs na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie

Konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 676/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie konkursu na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, oraz powołaniu komisji konkursowej umieszczonego na tymczsowej stronie BIP MK.

 

 

Regulamin konkursu na stoisko handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na wykonanie projektu na stoisko handlu obwoźnego w dwóch wariantach – dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą przy pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, 31-004 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Wszelką korespondencję do Organizatora związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków wraz z oznaczeniem „Konkurs na stoisko handlu obwoźnego”

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach – dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, zwanego dalej „Projektem”.

4. W ramach Konkursu przewidziana jest pula na nagrody oraz nagród w formie wyróżnienia w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

5. Informacje na temat Konkursu oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” będą dostępne na stronie internetowej: www.krakow.pl/kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

 

§ 2

Przedmiot Konkursu

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu na stoisko handlu obwoźnego w dwóch wariantach – dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, na podstawie którego Organizator może zdecydować o wykonaniu przedmiotowych stoisk handlu obwoźnego.

2. Tematem Konkursu jest projekt powtarzalnych stoisk handlu obwoźnego, które będą zlokalizowane na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie:

1) Wariant 1 - dla handlu obwarzankami;

2) Wariant 2 - dla handlu pamiątkami.

3. Wymagania funkcjonalno-użytkowo-techniczne jakie powinien spełniać projekt stoiska:

1) Należy ujednolicić wymiary stoisk, w wariancie do obwarzanków i w wariancie do sprzedaży pamiątek;

2) Wymiary stoiska nie powinny być większe niż 120 cm x 120 cm;

3) Zadaszenie stoiska jeśli miałoby być większe niż obrys stoiska w poziomie lady, musi znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 220 cm;

4) Projekt powinien uwzględniać funkcję mobilności urządzenia. W projekcie należy przewidzieć koła, które nie będą rysować nawierzchni (ogumione lub podobne);

5) Stoisko powinno być zbudowane z materiałów lekkich;

6) Projekty powinny uwzględniać wykaz szczegółowych wytycznych dla stoisk handlu obwoźnego, opisanych w Załączniku nr 2, stanowiącym postulaty przekazane przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Krakowa i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków.

§ 3

Zasady uczestnictwa, terminarz oraz nagrody

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie obywatele polscy – artyści i architekci posiadający dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej, a także studenci artystycznych szkół wyższych i wydziałów architektury wyższych uczelni, którzy zaliczyli co najmniej trzy lata studiów. Niedopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia przez pełnomocnika.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji, o której mowa w § 7, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inni pracownicy podmiotów, które reprezentują członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

5. Konkurs jest konkursem dwuetapowym:

1) Do 6 kwietnia 2018 r. należy przesłać e-mail ze zgłoszeniem rejestracyjnym udziału w konkursie. Treść zgłoszenia i adres, na który należy je wysłać stanowią zapisy pkt. 3 i 4 w § 4.

2) Opracowania konkursowe w pierwszym etapie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018 r. Opracowania powinny zawierać projekt wraz z wizualizacjami dla 2 wariantów stoiska - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami.

a) Autorzy pięciu najlepszych projektów zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. Informacja o zakwalifikowaniu wybranych opracowań do kolejnego etapu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.krakow.pl/kultura oraz przekazana do wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Komisji Konkursowej.

b) Wyróżnienia w formie nagrody dla autorów tych pięciu wybranych do drugiego etapu projektów wynoszą po 2.000,- zł.

3) Ocena prac konkursowych na pierwszym etapie i wybór pięciu prac wyróżnionych do drugiego etapu konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. na niejawnym posiedzeniu Komisji Konkursowej.

4) Opracowania konkursowe w drugim etapie, składane w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r., powinny zawierać uszczegółowione projekty techniczne, charakterystyczne detale wykonawcze 2 wariantów stoiska - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami oraz kosztorys wykonania projektowanego stoiska z podziałem dla każdego wariantu.

5) Ocena prac konkursowych na drugim etapie i przyznanie nagród odbędzie się 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym Komisji Konkursowej.

6) Koszty uczestnictwa związane z udziałem w konkursie są ponoszone wyłącznie przez Uczestnika.

  6. Nagrody w konkursie

1) Organizator Konkursu przyzna nagrody Uczestnikom drugiego etapu Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny Prac Konkursowych odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie.

a) Nagroda za zajęcie I-go miejsca wynosi 30.000,- zł,

b) Nagroda za zajęcie II-go miejsca wynosi 6.000,- zł,

c) Nagroda za zajęcie III-go miejsca wynosi 4.000,- zł.

 2) Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który osiągnął największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami określonymi § 8. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy otrzymali odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

 3) Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne powyżej kwoty 2000 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwoty wyróżnień w formie nagród nie podlegają opodatkowaniu.

 

 § 4

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1. Uczestnicy obowiązani są przedstawić wraz z formularzem zgłoszeniowym dyplom ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu/rektoratu uczelni potwierdzające zaliczenie co najmniej trzech lat studiów.

2. Projekt konkursowy może zostać wykonany indywidualnie lub zespołowo. W przypadku zespołu dokumenty wymienione w ust. 1 winien przedstawić przynajmniej jeden jego członek.

3. Zgłoszenie rejestracyjne należy przesłać pocztą e-mail na adres Organizatora: kd.umk@um.krakow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. zgodnie z zasadami uczestnictwa w konkursie opisanymi w § 3.

4. Zgłoszenie ma zawierać następującą deklarację: Zgłaszam udział w konkursie na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, imię i nazwisko uczestnika lub kierownika zespołu, adres do korespondencji, adres e-mail, zawód (artysta plastyk / architekt / student IV roku Wydziału…, itp.).,

5. W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator może ogłosić wydłużenie terminu rejestracji i tym samym wydłużenie terminów składania opracowań konkursowych.

 

§ 5

Składanie projektów do Konkursu na pierwszym etapie

 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć do Organizatora Konkursu dwa następujące, osobne opakowania:

1) formularz zgłoszeniowy – Załącznik 1 do Regulaminu, w przypadku opracowania zespołowego wypełniony dla każdego z członków zespołu, ze wskazaniem kierownika,

a) kopię dyplomu ukończenia artystycznej szkoły wyższej lub wydziału architektury szkoły wyższej lub zaświadczenie z dziekanatu/rektoratu uczelni potwierdzające zaliczenie co najmniej trzech lat studiów (w przypadku opracowania zespołowego wymaganie dla wskazanego kierownika zespołu),

b) oświadczenie o unikalności przedstawionej pracy konkursowej.

2) Opracowanie konkursowe na pierwszym etapie:

a) projekt stoiska handlu obwoźnego w wariancie dla handlu obwarzankami - plansza formatu A2 (594mm x 420mm) w układzie poziomym, podklejona na sztywnym podkładzie z pianki powinien zawierać:

- Wizualizacje,

- Widoki elewacyjne,

- Zwymiarowany rzut poziomy i przekrój poprzeczny,

- Wstępny opis proponowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych.

b) projekt stoiska handlu obwoźnego w wariancie dla handlu pamiątkami - plansza formatu A2 (594mm x 420mm) w układzie poziomym, podklejona na sztywnym podkładzie z pianki powinien zawierać:

- Wizualizacje,

- Widoki elewacyjne,

- Zwymiarowany rzut poziomy i przekrój poprzeczny,

- Wstępny opis proponowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych.

c) pliki elektroniczne w formacie PDF, zawierające dwie wyżej opisane plansze, zapisane na płycie CD lub dysku przenośnym typu pendrive.

2. Każde z opisanych wyżej opakowań powinno być oznakowane tym samym siedmiocyfrowym kodem, nadanym przez uczestnika konkursu. Przekazane Organizatorowi projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek inny sposób, który umożliwiłby identyfikację osoby ich autora.

3. Opakowania konkursowe należy dostarczyć do Organizatora na adres o którym mowa w § 1 ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.

4. Każdy zgłoszony do Konkursu uczestnik może złożyć kilka projektów konkursowych pod warunkiem oznaczenia go oddzielnym, unikatowym kodem o którym mowa w ust. 2.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane te projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach.

 

§ 6

Składanie projektów do Konkursu na drugim etapie

 

1. Uczestnicy pięciu wyróżnionych projektów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zobowiązani są dostarczyć do Organizatora Konkursu następujące opakowanie:

1) Projekt wykonawczy stoiska handlu obwoźnego w wariancie dla handlu obwarzankami - plansza formatu A2 (594mm x 420mm) w układzie poziomym, podklejona na sztywnym podkładzie z pianki zawierający:

a) Zwymiarowane i opisane wszystkie charakterystyczne rzuty i przekroje,

b) Charakterystyczne detale techniczne stoiska.

2) Projekt wykonawczy stoiska handlu obwoźnego w wariancie dla handlu pamiątkami - plansza formatu A2 (594mm x 420mm) w układzie poziomym, podklejona na sztywnym podkładzie z pianki zawierający:

a) Zwymiarowane i opisane wszystkie charakterystyczne rzuty i przekroje,

b) Charakterystyczne detale techniczne stoiska.

3) Kosztorys wykonania dwóch typów stoiska, opracowany na podstawie wyceny dokonanej przez wykonawcę wskazanego przez uczestnika.

2. Opisane wyżej opakowanie powinno być oznakowane tym samym siedmiocyfrowym kodem, nadanym przez uczestnika konkursu w pierwszym etapie konkursu o którym mowa w § 5 ust. 2. Nadsyłane do Organizatora projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek inny sposób, który umożliwiłby identyfikację osoby ich autora.

3. Opakowania konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. do godz. 15.00 do Organizatora na adres o którym mowa w §1 ust. 2

§ 7

Komisja konkursowa

 

1. Nagrody w konkursie przyznaje Komisja Konkursowa.

2. Wyniki konkursu na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa.

3. Wyniki konkursu po posiedzeniu Komisji Konkursowej, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 5 będą dostępne na stronie internetowej: www.krakow.pl/kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  

§ 8

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 

1. Projekty zgłoszone do Konkursu członkowie Komisji Konkursowej oceniają niezależnie od siebie na kartach do głosowania w skali 1-5 punktów dla każdego z poniższych kryteriów:

1) walory artystyczne i estetyczne projektu,

2) walory funkcjonalne,

3) uwarunkowania techniczne wykonania stoisk, wraz z zaproponowaną przez autora koncepcją, technologią oraz materiałami,

4) uwzględnienie wytycznych dla stoisk handlu obwoźnego, opisanych w Załączniku nr 2.

2. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są po zsumowaniu przyznanej dla poszczególnych prac punktacji.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Wyniki Konkursu po pierwszym etapie i wskazanie pięciu prac wyróżnionych do drugiego etapu ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości w formie zakodowanej, na stronie internetowej Organizatora: www.krakow.pl/kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl.

5. Odkodowanie prac nastąpi dopiero na drugim etapie, po ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu.

6. Oficjalne zawiadomienia wyróżnionych Uczestników zakwalifikowanych do etapu drugiego i ostatecznych laureatów konkursu zostaną przesłane drogą e-mailową na adresy wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz w odkodowanym formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

 

 

§ 9

Prawa autorskie

 

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

2. Z chwilą złożenia Projektu, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do decydowania o sposobie udostępnienia Projektu, w tym decydowania o pierwszym udostępnieniu, decydowania o udostępnieniu Projektu w całości lub w wybranej części. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, iż wykorzystanie Projektu do celów promocji Konkursu lub Organizatora, oraz wykorzystanie zgodne z przeniesionymi na Organizatora prawami, nie będzie naruszało jego praw autorskich osobistych i majątkowych.

3. Z chwilą przyznania I nagrody, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z jego Projektu na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu bez zastrzeżeń i w całości; w szczególności Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych

w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 1 do Regulaminu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) dla potrzeb Konkursu, a w szczególności na:

1) Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania Laureata, przyznawania, wydawania, odbioru nagród;

2) Opublikowanie i upublicznienie swojego imienia i nazwiska, jako autora wybranego projektu, w szczególności na stronie internetowej: www.krakow.pl/kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zawierających dane Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian

w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu, przy czym za mniej korzystne nie będzie się uważać przedłużenia poszczególnych terminów realizacji Konkursu.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu

albo przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem.

9. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.

10. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania opracowań konkursowych i dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się z laureatami wyróżnień lub zwycięzcą Konkursu.

12. Projekty nie podlegają zwrotowi ich autorom.

13. Nadesłane dokumenty zgłoszeniowe i opracowania konkursowe pozostają u Organizatora w archiwum Konkursu, przez okres minimum 3 lat od daty zakończenia procedury konkursowej.

14. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w Regulaminie lub dostarczenie opracowań w niepełnym zakresie powoduje odrzucenie opracowania przez Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszej nagrody w Konkursie w sytuacji, gdy nadesłane prace nie będą spełniać oczekiwań Organizatora.

16. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na tematycznej stronie internetowej Organizatora, tj. www.krakow.pl/kultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

17. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

18. Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres e-mail: kd.umk@um.krakow.pl w temacie wiadomości wpisując „Konkurs na stanowisko handlu obwoźnego”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 2 – wytyczne dla nowych wózków handlu obwoźnego

 

Załącznik nr 3 – plan lokalizacji punktów handlu obwoźnego

 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19