Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

AU-01.2.6740.4.6.2017.AST Kraków, dnia 16.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu 12.03.2018r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 119/6740.4/2017 z 15.11.2017 r., znak: AU-01-2.6740.4.6.2017.AST

 

 

 

Na podstawie art. 11 c, 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) w związku z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia że, wobec decyzji Nr 119/6740.4/2017 z 15.11.2017 r., znak: AU-01-2.6740.4.6.2017.AST, wydanej dla inwestycji:

 

„ROZBUDOWA UL. KRZYŻAŃSKIEGO (DROGA POWIATOWA KLASY Z) W KRAKOWIE NA ODCINKU OD WLOTU SKRZYŻOWANIA (KM 0+43.66) Z UL. MYŚLENICKĄ (DROGA POWIATOWA KLASY Z) I UL. NIEWODNICZAŃSKIEGO (DROGA GMINNA KLASY L) DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA KRAKOWA (KM 0+927.35) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO LAMP ORAZ KABLA ZASILAJĄCEGO, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NAPOWIETRZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBIÓRKI ISTN. SIECI UZBROJENIA TERENU I OGRODZEŃ W ZAKRESIE:

• rozbudowy jezdni i chodników wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowań ul. Krzyżańskiego z ulicami: Grzebskiego, Gościnną i Matematyków Krakowskich na odcinkach: od km 0+43.66 do km 0+927.35 (km wzdłuż ul. Krzyżańskiego), od km 0+000 do km 0+033.70 (km wzdłuż ul. Gościnnej), od km 0+000 do km 0+039.83 (km wzdłuż ul. Gościnnej), od km 0+000 do km 0+057.75,

• budowy zatok autobusowych w km 0+110, km 0+527, km 0+582, a także zatoki autobusowe na jezdni w km 0+830 i km 0+914 oraz na ul. Matematyków Krakowskich

• rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, tj. istniejącej konstrukcji jezdni ul. Krzyżańskiego oraz wlotów dróg bocznych, sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowa, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna, ogrodzeń, rowów przydrożnych wraz z przepustami,

• przebudowy istn zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji na całej długości wnioskowanego odcinka

• budowę kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi oraz wylotem do odbiornika oraz wpustami deszczowymi i przyłączami na odcinku od km 0+45.00 do km 0+930.96

• przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+044 do km 0+911

• przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci na odcinkach: od km 0+044 do km 0+217, od km 0+433 do km 0+625, od km 0+738 do km 0+853

• przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci na odcinkach: od km 0+044 do km 0+143.36, od km 0+236.48 do km 0+305.52 od km 0+451.56 do km 0+560.55, od km 0+734.26 do km 0+863.50

• przebudowy kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci na odcinkach: od km 0+041.12 do km 0+156.81, od km 0+301.68 do km 0+317.90, od km 0+562 do km 0+585.02, od km 0+756 do km 0+760, od km 0+797.58 do km 0+868, od km 0+008.82 do km 0+041.92 (km wzdłuż ul. Grzebskiego), od km 0+035 do km 0+062 (km wzdłuż ul. Matematyków Krakowskich)

• przebudowy kolidującej sieci gazowej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci na odcinkach: od km 0+087.20 do km 0+170.45, od km 0+457.46 do km 0+531.20, od km 0+636 do km 0+642.35, od km 0+807.03 do km 0+854.06, od km 0+911.71 do km 0+916

• przebudowy kolizyjnego rurociągu sanitarnego tłocznego od km 0+921 do km 0+925.50 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w km 0+525.50

• wycinki kolidującej zieleni

zlokalizowana na (w nawiasach podano numery działek przed podziałem nieruchomości pod planowaną inwestycję):

- działkach nr : 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 766, 767, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/2, 812/2 obr. 93 Podgórze, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie; 1/3 obr. 110 Podgórze jedn. ewid. Podgórze w Krakowie

- części działek nr: 66/5 (66/1), 67/3 (67), 68/3 (68), 69/3 (69), 70/16 (70/5), 70/26 (70/6), 234/7 (234/3), 234/9 (234/4), 236/1 (236), 246/3 (246/1), 357/8 (357/7), 361/10 (361/2), 365/8 (365/2), 365/10 (365/3), 365/14 (365/7), 370/5 (370/1), 372/1 (372), 374/4 (374/2), 374/6 (374/3), 376/1 (376), 381/33 (381/1), 382/7 (382/3), 382/9 (382/4), 382/10 (382/4), 382/14 (382/6), 382/16 (382/5), 384/3 (384/2), 386/5 (386/2), 388/2 (388/1), 390/1 (390), 391/1 (391), 392/7 (392/1), 392/9 (392/2), 401/3 (401/2), 402/7 (402/6), 864/3 (864/1), 543/1 (543), 701/7 (701/6), 747/6 (747/4), 747/7 (747/4), 747/9 (747/5), 762/1 (762), 763/3 (763), 765/1 (765), 841/3 (841/1), 841/5 (841/2) obr. 93 Podgórze, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie; 2/3 (2/2) obr. 110 Podgórze jedn. ewid. Podgórze w Krakowie

- działkach poza liniami rozgraniczającymi stanowiące na podstawie art. 11f Ustawy ZRID z dnia 10.04.2003 r.: zakres terenu obowiązku budowy i przebudowy nr: 66/2, 66/6 (66/1), 68/4 (68), 69/4 (69), 70/17 (70/5), 70/27 (70/6), 76, 77, 234/8 (234/3), 236/2 (236), 237/2, 237/4,

240, 241/1, 241/4, 244, 245, 246/4 (246/1), 357/9 (357/7), 365/11 (365/3), 365/15 (365/7), 366/1, 366/4, 369/1, 369/2, 370/4, 370/6 (370/1), 372/2 (372), 374/7 (374/3), 376/2 (376), 382/8 (382/3), 382/11 (382/4), 382/15 (382/6), 382/17 (382/5), 383, 384/4 (384/2), 385, 386/1, 386/6 (386/2), 388/3 (388/1), 390/2 (390), 391/2 (391), 392/8 (392/1), 392/10 (392/2), 394/4, 395/1, 395/3, 395/5, 401/1, 539, 543/2 (543), 544/1, 668/3, 668/4, 701/8 (701/6), 747/8 (747/4), 841/6 (841/2) obr. 93 Podgórze

• 2/4 (2/2), 4/9 obr. 110 Podgórze jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 1/3, 78/1 obr. 0003 jedn. ewid. Wrząsowice.”

 

zostało wydane postanowienie z 12.03.2018 r., znak: AU-01-2.6740.4.6.2017.AST o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w powyższej decyzji.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 11.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia z dnia 12.03.2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-16
Data publikacji:
2018-03-16
Data aktualizacji:
2018-03-16