Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-5.6740.4.3.2018.ZZA   Kraków, dnia 16.03.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1469), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 09.03.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Etap I rozbudowy ul. Wrony w Krakowie (droga gminna klasy L) na odcinku od km 0+000.00 do km 1+255.83 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego, przebudową sieci gazowej z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej z przyłączami, rozbiórką i budową ogrodzeń oraz rozbiórką istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie:

• rozbudowy jezdni i chodników wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowań ul. Wrony z ulicami: Warchałowskiego, Błotnistą, Tretówka, Kochmańskiego, Skąpskiego, Zagumnie, Na Klińcu, Działowskiego, ulicami bez nazwy na odcinku: od km 0+000.00 do km 1+255.83

• budowy zatok autobusowych na jezdni w km 0+013.48, km 0+124.87, km 0+395.06, km 0+422.21

• rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, tj. istniejącej konstrukcji jezdni ul. Wrony oraz wlotów dróg bocznych, ogrodzeń, przepustów oraz sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne

• przebudowy istniejących. zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji na całej długości wnioskowanego odcinka wraz z przebudową ogrodzeń

• budowę kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi oraz wylotami do odbiorników oraz wpustami deszczowymi i przyłączami w zakresie odcinka od km 0+000.00 do km 1+252.63

• budowy sieci oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000.00 do km 1+234.50

• przebudowy kolidującej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci w zakresie odcinka od km 0+050.50 do km 1+247

• przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci w zakresie odcinka od km 0+72.50 do km 1+251.75

• budowy kanału technologicznego na odcinku od km 0+006.00 do km 1+243.00

• przebudowy kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci w zakresie odcinka od km 0+000.00 do km 1+255.83

• przebudowy kolidującej sieci gazowej wraz z przyłączami oraz likwidacją nieczynnych odcinków sieci w zakresie odcinka: od km 0+316.00 do km 1+175.

• wycinki kolidującej zieleni

• nasadzeń zieleni

Zlokalizowana na (w nawiasach podano numery działek przed podziałem nieruchomości pod planowaną inwestycję):

- działkach (objętych w całości pod inwestycje) o numerach:

321/3, 321/5, 395/6, 432 obręb 81 Podgórze

32/2, 275/1 obręb 82 Podgórze

 

- działkach (będących wynikiem podziału nieruchomości) o numerach:

60/6 (60/4), 60/8 (60/5), 228/6 (228/4), 231/1 (231), 231/2 (231), 311/10 (311/9), 311/11 (311/9), 312/1 (312), 313/6 (313/1), 313/8 (313/2), 313/10 (313/3), 314/1 (314), 315/1 (315), 317/13 (317/11), 318/1 (318), 321/14 (321/10), 321/16 (321/12), 322/6 (322/3), 332/3 (332/1), 332/5 (332/2), 333/5 (333/1), 381/9 (381/3), 381/11 (381/6), 381/13 (381/8), 384/3 (384/1), 385/8 (385/1), 386/1 (386), 394/13 (394/11), 396/1 (396), 397/3 (397/1), 397/5 (397/2), 412/1 (412), 420/1 (420), 423/1 (423), 426/1 (426), 430/1 (430) obręb 81 Podgórze

32/25 (32/11), 32/29 (32/23), 32/31 (32/24), 32/37 (32/36), 33/7 (33/3), 33/5 (33/4), 34/7 (34/6), 37/4 (37/3), 230/5 (230/4), 232/5 (232/2), 235/5 (235/1), 237/3 (237), 238/7 (238/1), 238/9 (238/2), 258/27 (258/2), 258/40 (258/37), 258/29 (258/5), 258/31 (258/6), 258/32 (258/6), 272/1 (272) obręb 82 Podgórze

199/5 (199/2), 199/6 (199/2) obręb 83 Podgórze

 

- działkach o numerach (poza liniami rozgraniczającymi):

59/4, 60/9 (60/5), 312/2 (312), 313/7 (313/1), 313/9 (313/2), 314/2 (314), 318/2 (318), 321/7, 321/8, 321/15 (321/10), 323, 328/5, 330, 384/4 (384/1), 386/2 (386), 395/5, 396/2 (396), 398/2, 413, 422, 431 obręb 81 Podgórze

32/12, 32/13, 33/6 (33/4), 36, 236, 258/30 (258/5), 258/33 (258/6), 262, 273 obręb 82 Podgórze

199/1, 199/7 (199/2), 211/1, 214/1 obręb 83 Podgórze

stanowiących na podstawie art. 11f Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003 r.: zakres terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy:

- sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 8 pkt. 1 ppkt. e)

- zjazdów (art. 11f ust. 8 pkt. 1 ppkt h)

- innych dróg publicznych (art. 11f ust. 8 pkt. 1 ppkt. g)”,

znak: AU-01-5.6740.4.03.2018.ZZA – na wniosek złożony 13.02.2018 r., (uzupełniony 09.03.2018 r.)

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 81:

• Działka nr 60/4 dzieli się na działki nr: 60/6 i 60/7

• Działka nr 60/5 dzieli się na działki nr: 60/8 i 60/9

• Działka nr 228/4 dzieli się na działki nr: 228/6 i 228/7

• Działka nr 231 dzieli się na działki nr: 231/1, 231/2, 231/3

• Działka nr 311/9 dzieli się na działki nr: 311/10, 311/11, 311/12

• Działka nr 312 dzieli się na działki nr: 312/1 i 312/2

• Działka nr 313/1 dzieli się na działki nr: 313/6 i 313/7

• Działka nr 313/2 dzieli się na działki nr: 313/8 i 313/9

• Działka nr 313/3 dzieli się na działki nr: 313/10 i 313/11

• Działka nr 314 dzieli się na działki nr: 314/1 i 314/2

• Działka nr 315 dzieli się na działki nr: 315/1 i 315/2

• Działka nr 317/11 dzieli się na działki nr: 317/13 i 317/14

• Działka nr 318 dzieli się na działki nr: 318/1, 318/2

• Działka nr 321/10 dzieli się na działki nr: 321/14 i 321/15

• Działka nr 321/12 dzieli się na działki nr: 321/16 i 321/17

• Działka nr 322/3 dzieli się na działki nr: 322/6 i 322/7

• Działka nr 332/1 dzieli się na działki nr: 332/3 i 332/4

• Działka nr 332/2 dzieli się na działki nr: 332/5 i 332/6

• Działka nr 333/1 dzieli się na działki nr: 333/5 i 333/6

• Działka nr 381/3 dzieli się na działki nr: 381/9 i 381/10

• Działka nr 381/6 dzieli się na działki nr: 381/11 i 381/12

• Działka nr 381/8 dzieli się na działki nr: 381/13 i 381/14

• Działka nr 384/1 dzieli się na działki nr: 384/3 i 384/4

• Działka nr 385/1 dzieli się na działki nr: 385/8 i 385/9

• Działka nr 386 dzieli się na działki nr: 386/1 i 386/2

• Działka nr 394/11 dzieli się na działki nr: 394/13 i 394/14

• Działka nr 396 dzieli się na działki nr: 396/1 i 396/2

• Działka nr 397/1 dzieli się na działki nr: 397/3 i 397/4

• Działka nr 397/2 dzieli się na działki nr: 397/5 i 397/6

• Działka nr 412 dzieli się na działki nr: 412/1 i 412/2

• Działka nr 420 dzieli się na działki nr: 420/1 i 420/2

• Działka nr 423 dzieli się na działki nr: 423/1 i 423/2

• Działka nr 426 dzieli się na działki nr: 426/1 i 426/2

• Działka nr 430 dzieli się na działki nr: 430/1 i 430/2

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 82:

• Działka nr 32/11 dzieli się na działki nr: 32/25 i 32/26

• Działka nr 32/23 dzieli się na działki nr: 32/29 i 32/30

• Działka nr 32/24 dzieli się na działki nr: 32/31 i 32/32

• Działka nr 32/36 dzieli się na działki nr: 32/37 i 32/38

• Działka nr 33/3 dzieli się na działki nr: 33/7 i 33/8

• Działka nr 33/4 dzieli się na działki nr: 33/5 i 33/6

• Działka nr 34/6 dzieli się na działki nr: 34/7 i 34/8

• Działka nr 37/3 dzieli się na działki nr: 37/4 i 37/5

• Działka nr 230/4 dzieli się na działki nr: 230/5 i 230/6

• Działka nr 232/2 dzieli się na działki nr: 232/5 i 232/6

• Działka nr 235/1 dzieli się na działki nr: 235/5 i 235/6

• Działka nr 237 dzieli się na działki nr: 237/3 i 237/4

• Działka nr 238/1 dzieli się na działki nr: 238/7 i 238/8

• Działka nr 238/2 dzieli się na działki nr: 238/9 i 238/10

• Działka nr 258/2 dzieli się na działki nr: 258/27 i 258/28

• Działka nr 258/37 dzieli się na działki nr: 258/40 i 258/41, 258/42

• Działka nr 258/5 dzieli się na działki nr: 258/29 i 258/30

• Działka nr 258/6 dzieli się na działki nr: 258/31, 258/32, 258/33

• Działka nr 272 dzieli się na działki nr: 272/1 i 272/2

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 83:

• Działka nr 199/2 dzieli się na działki nr: 199/5, 199/6, 196/7

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 830 do 1430.

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-03-16
Data publikacji:
2018-03-16
Data aktualizacji:
2018-03-16