Dokument archiwalny
KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMK W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu, bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.

 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Krakowa, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy,nowych uchwał określających maksymalną liczbęzezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Krakowa będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczeniaw godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków lub wysłać pocztą na adres jw.oraz w formie elektronicznej na adres sa.umk@um.krakow.pl, w terminie do dnia 15 marca 2018 r.

 

Informacja o aktualnym stanie prac, wstępne założenia oraz niezbędne informacje znajdują się w dalszej części Komunikatu i załącznikach.

 

 

Przewiduje się następujący harmonogram prac:

 

1. Zbieranie wniosków, propozycji i uwag, w tym od Rad Dzielnic – do 15 marca 2018 r.

2. Opracowanie projektów uchwał w sprawie:

a) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta

b) zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

c) wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – do 30 marca 2018 r.

3. Zbieranie opinii i uwag (w tym obligatoryjnie z Rad Dzielnic) w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Kraków - do 30 kwietnia2018 r.

4. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa –maj2018 r.

 

 

1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 wymaga zmian w zakresie odniesienia do konieczności ograniczania godzin sprzedaży alkoholi, wobec nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydział Spraw Administracyjnych w terminie do końca lutego 2018 r. wystąpi do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z propozycjami zmiany zapisów Gminnego Programu.

 

2. UCHWAŁA W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Spraw Administracyjnych wystąpi do Rad Dzielnic o wydanie opinii co do liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na ich terenie. Do pisma zostanie załączona analiza, która będzie przydatna dla Rad Dzielnic do wyrażenia opinii w tym zakresie.

 

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają:

 

1) ustalenie limitu zezwoleń odrębnie dla każdej kategorii i rodzaju zezwoleń, bez wprowadzenia odrębnego limitu dla dzielnic. Przyjęcie bowiem odrębnych limitów dla dzielnic spowoduje w konsekwencji konieczność określenia przez Radę Miasta Krakowa 108 wartości liczbowych – w każdej z 18 dzielnic odrębnych 6 limitów (zezwolenia kat. A, kat. B, kat C w sklepach, zezwolenia kat. A, kat. B, kat. C w lokalach gastronomicznych).

 

2) wprowadzenie odrębnych limitów dla każdej z dzielnic w zakresie sprzedaży detalicznej (sklepy), a łącznego limitu dla całego miasta w zakresie gastronomii (bez podziału na dzielnice).

 

3) odnośnie wysokości limitów ustalenie limitów dla kat. BC na poziomie zbliżonym do dotychczasowego, natomiast dla kat. A (piwo) na poziomie zbliżonym do aktualnego wykorzystania.

 

- wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone Prezydentowi, a następnie Radzie Miasta zależny jest od przebiegu konsultacji wstępnych i wyników ich analiz

 

3. UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przewiduje się przygotowanie projektu nowej uchwały w brzmieniu tożsamym z dotychczasową uchwałą nr XXVIII/240/03, z ewentualnymi zmianami w zakresie nazewnictwa obiektów chronionych, wynikającymi z przepisów szczególnych (np. nowe prawo oświatowe), gdyż powyższa uchwała nie budzi wątpliwości interpretacyjnych w praktyce.

 

4. UCHWAŁA W SPRAWIE OGRANICZENIA GODZIN SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWYCH

 

Celem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest ograniczenie dostępności do alkoholu. Zgodnie z treścią przepisów i utrwalonym orzecznictwem, realizacja tego właśnie celu może uzasadniać wprowadzanie ograniczeń i limitów. Ponieważ zakłócanie porządku publicznego w związku z działalnością całodobowych sklepów monopolowych jest jednym ze zgłaszanych przez mieszkańców problemów dot. handlu alkoholem, wyjaśnić należy, że może to być jedynie uzupełniająca podstawa wprowadzanych ograniczeń. Eliminacji tego typu nieprawidłowości służą natomiast postępowania w sprawach indywidulanych zarówno administracyjnych jak i karnych.

 

Wstępny projekt stosownej uchwały zostanie przygotowany po uzyskaniu opinii i wniosków Rad Dzielnic w tej sprawie. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może dotyczyć jedynie placówek handlowych (sklepów), nie obejmuje lokali gastronomicznych. Ponadto, może dotyczyć obszaru całego miasta lub określonych jednostek pomocniczych. Nie można zakazać nocnej sprzedaży alkoholu wyłącznie na konkretnej ulicy, osiedlu lub w stosunku do określonego sklepu.

 

5. UCHWAŁA W SPRAWIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTAJE WYŁĄCZONY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU

 

Aktualnie nie przewiduje się przygotowania projektu takiej uchwały.

 

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 2. Obowiązujące akty prawa miejscowego:

  a) Uchwała nr LVII/1151/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r., poz. 6419)

   

  b) Uchwała Nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 403 poz. 4257)

   

  c) Uchwała Nr XXXVIII/490/12RADY MIASTA KRAKOWAz dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojówalkoholowych(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2012 r. poz. 1335)

   

 3. Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Krakowie na rok 2018
 4. Podstawa prawna nowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Krakowa oraz  zmiany w stosunku do obowiązujących regulacji
 5. Aktualny stan faktyczny w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
 6. Wpływ sprzedaży napojów alkoholowych na zakłócanie porządku publicznego Krakowie
 7. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data aktualizacji:
2018-03-07