Dokument archiwalny
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 05.02.2018 r.

WPROWADZENIE PRZEZ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I STOPNIA ZAGROŻENIA

ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

 

 

Okres obowiązywania: 05.02.2018 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00.

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

 

DZIAŁANIA OCHRONNE:

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,

• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza na stronach internetowych:

powietrze.malopolska.pl/prognozy

monitoring.krakow.pios.gov.pl

oraz na www.muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”).

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WALDEMAR MICHALAK
Data wytworzenia:
2018-02-05
Data publikacji:
2018-02-05
Data aktualizacji:
2018-02-05