Dokument archiwalny
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do wykonania ekspertyz dendrologicznych

 

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska poszukuje kandydatów (osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki prawa handlowego) do wykonywania ekspertyz które pozwolą na określenie rzeczywistego niebezpieczeństwa, jakie może powodować drzewo wraz z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji lub uzasadnieniem wycięcia drzewa

 

Ekspertyza winna zawierać:

 • -ocenę statyki drzewa metodą VTA, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wykonywanych wcześniej zabiegach i występowaniu chorób i szkodników,
 • opis (w przypadku stwierdzenia) występujących na drzewie gatunków chronionych
 • wynik badania tomografem akustycznym w rozdzielczości gwarantującej wiarygodność pomiaru (pomiar z użyciem minimum 8 punktów pomiarowych) na minimum 2 przekrojach na różnych wysokościach pnia, wraz z opisem i przedstawieniem graficznym wyniku badania,
 • wniosek wynikający z analizy ww. metod badawczych w zakresie możliwości pozostawienia, konieczności usunięcia przedmiotowego drzewa lub zalecenia zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • Posiadać wiedzę z zakresu dendrologii popartą stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektor Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, itp.)
 • Posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania opinii dotyczących statyki drzewa,
 • W przypadku gdy kandydatem będzie spółka prawa handlowego, należy przedstawić kwalifikacje zawodowe osoby, która będzie wykonywała ekspertyzy,
 • Posiadać tomograf akustyczny (oświadczenie o dysponowaniu z tytułu własności lub, użyczenia, leasingu, itp.) umożliwiający przeprowadzenie pomiaru,
 • Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności wykonania ekspertyzy odebrać niezbędne dokumenty (usytuowanie drzewa, adres) z siedziby Wydziału, wykonać ekspertyzę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia oraz wykonana prace przekazać osobiście do siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska, 31-949 Kraków os. Zgody 2
 • Być dyspozycyjnym względem Urzędu w zakresie terminu wykonania zlecenia (w sprawach pilnych termin wykonania pracy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia),
 • Przedłożyć kalkulację kosztów dla oceny 1 szt. drzewa

 

Pozostałe informacje:

 •  okres trwania umowy – od luty 2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
 •  teren działania – Miasto Kraków
 •  odbiór prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 •  rozliczenie jednorazowo za wykonana ekspertyzę, lub w terminie miesięcznym lub kwartalnym (do uzgodnienia),
 •  wynagrodzenie płatne przelewem na konto Wykonawcy,

 

Termin składania ofert upływa z dniem 15 stycznia 2017r.

 

Oferty proszę składać na adres:

 

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Kształtowania Środowiska

31-949 Kraków, os. Zgody 2

e-mail maciej.rozycki@um.krakow.pl

tel. 616-8998

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data aktualizacji:
2018-01-04