Dokument archiwalny
Informacja Biura MOWIS - Realizacja Programu „Otwarty Kraków” – w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach działania: projekty „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”, można skorzystać z trybu 19a ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych przypomina, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 60, poz. 573), organizacja pozarządowa może złożyć ofertę, zaś jednostka samorządu terytorialnego uznając celowość zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. W siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. Na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, stanowi załącznik do umowy.

 

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, składa się według uproszczonych wzorów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

Uproszczony wzór oferty, zawiera w szczególności:

  1. Zakres rzeczowy zadania publicznego;
  2. Termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;
  3. Szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Uproszczony wzór sprawozdania, zawiera:

  1. Opis wykonania zadania;
  2. Zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

Organizacje zainteresowane złożeniem oferty, prosimy o złożenie stosowych formularzy oferty w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 31-931 Kraków, os. Centrum C10, pokój 106.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data aktualizacji:
2017-11-03