Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.13.2017.MMS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1469), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 05.10.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 0+034,61 do km 1+589,23)” znak: AU-01-2.6740.14.13.2017.MMS.AST – na wniosek złożony 21.08.2017 r., przez Pana Macieja Lorenca, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., udzielonego przez Pana Mariusza Piątkowskiego, reprezentującego Prezydenta Miasta Krakowa, zgodnie z pełnomocnictwem Nr 48/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w zakresie następujących robót budowlanych:

1) budowa ulicy dwujezdniowej o długości ok. 1554 m, o szerokościach jezdni 2x7m i 2x10,5m,

wraz z pasem dzielącym, ciągami pieszymi, rowerowymi wraz z:

• przebudową ul. Rostworowskiego na odc. km 0+034,61 - 0+233.55,

• przebudową ul. Kobierzyńskiej na odc. km 0+000.00 - 0+137.77,

• przebudową ul. Ruczaj na odc. km 0+000.00 - 0+068.58,

• przebudową ul. Pszczelnej na odc. km 0+000.00 - 0+054.59,

• przebudową ul. Turonia na odc. km 0+000.00 – 0+115.24,

• przebudową ul. Falowej na odc. km 0+000.00-103.76,

• przebudową ul. Łukasińskiego na odc. km 0+000.00 – 0+051.61,

• przebudową ul. Ludwisarzy na odc. km 0+000.00 – 0+140.87,

• budową skrzyżowań,

• budową węzła drogowego „Nowoobozowa”,

• budową ul. Nowoobozowej na odc. km 0+000.00 – 0+175.99,

• budową dróg dojazdowych,

• budową chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

• budową zjazdów: 0+050.00 (ul. Pszczelna), 0+024.10, 0+121.69 (ul. Zbrojarzy), 0+252.75 (DD nr 1), 0+013.03, 0+079.47 (DD nr 2), 0+046.88 (DD nr 3), 0+000.00, 0+038.16 (ul. Falowa);

• przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na całej długości wnioskowanego odcinka.

• budową systemu odwodnienia

2) budowa tunelu prowadzącego trasę główną pod skrzyżowaniami z ul. Grota Roweckiego i

Kobierzyńską wraz z infrastrukturą oraz budowlami technicznymi niezbędnymi dla

zarządzania, zasilania i sterowania wraz z:

• budową kładki pieszo-rowerowej na wysokości włączenia ulic Ruczaj i Pszczelna,

• budową tunelu pod ul. Nowoobozową,

• budową przepustów,

• budową tunelu pomiędzy ul. Nowoobozową a ul. Zakopiańską wraz z infrastrukturą oraz obiektami technicznymi niezbędnymi dla zarządzania, zasilania i sterowania.

3) Kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi:

• budowa sieci kanalizacji deszczowej,

• budowa zbiorników,

• budowa osadników i separatorów.

4) Budowa urządzeń ochrony środowiska:

• urządzenia oczyszczające (osadniki i separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz roztopowych do odbiorników,

• budowa ekranów akustycznych;

5) Zieleń:

• wycinka istniejącej zieleni,

• nasadzenia.

6) Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

• bariery ochronne,

• ogrodzenie drogi,

• oznakowanie poziome i pionowe wraz z fundamentami konstrukcji bramowych i kratownicowych,

• elementy systemu zarządzania ruchem,

• kanał technologiczny na odc. od km 0+034,61 do km 1+589,23 długości 1 817,0 m;

7) Oświetlenie:

 rozbiórka istniejącej instalacji oświetleniowej wraz ze szafami, słupami, okablowaniem, oprawami i wysięgnikami,

 montaż i ustawienie nowych szaf oświetleniowych wieloobwodowych wraz z kompletnym wyposażeniem w układy sterujące, fundamenty prefabrykowane, w obudowach izolacyjnych,

 budowę obwodów oświetleniowych kablem YKXS 5x16mm2 prowadzonych w rurach osłonowych RHDPEk 110,

 budowę zasilania wiat przystankowych kablem YKXS 3x6mm2,

 budowę dedykowanego oświetlenia projektowanej drogi za pomocą opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach stalowych lub aluminiowych okrągłych na wysokości 9-10m(drogi porzeczne) lub 12m(trasa główna)

 montaż i ustawienie słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi na konstrukcjach obiektów,

 montaż opraw oświetleniowych na słupach sygnalizacyjno – oświetleniowych,

 montaż opraw oświetleniowych na ekranach akustycznych,

 oprawy oświetleniowe mocowane będą za pomocą wysięgników,

 budowa linii zasilających WLZ z przyłączy elektroenergetycznych,

 budowa przepustów kablowych z rur RHDPEp 110/6,3.

8) Zasilanie obiektów:

 km 0+029,20 - budowa złącza kablowego średniego napięcia

 km 0+029,20 - km 1+581,81 – budowę linii kablowych SN 15kV o długości 3083,5m

 km 1+074,40 - budowa stacji transformatorowej w budynku CZTO

 km 1+479,66 - budowa stacji transformatorowej w budynku TD 04 wsch

 km 0+273,34 - km 0+489,72– budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 312m

 km 0+729,69 - km 1+074,40– budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 349,5m

 km 1+385,65 - km 1+479,66– budowa linii kablowej nN 0,4kV o długości 147m

9) Zagospodarowanie terenów nad tunelami drogowymi

10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

• linie energetyczne nN, SN:

 km 0+251,61 - km 0+256,23 – przebudowa linii kablowej nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż

ul. Kobierzyńskiej o długości 40,5m

 km 0+346,71 - km 0+445,95 – przebudowa linii kablowej nN 0,4kV, biegnącej wzdłuż

ul. Ruczaj o długości 113,5m

 km 0+930,65 - km 0+976,87 – przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV wraz

z przyłączami, biegnącej wzdłuż ul. Turonia o długości 50m

 km 0+974,13 - km 1+050,49 – przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV wraz

z przyłączami, biegnącej wzdłuż ul. Zbrojarzy o długości 93m

 km 1+397,11 - km 1+385,16 – przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV wraz

z przyłączami, biegnącej wzdłuż ul. Falowej, ul. Zbrojarzy, ul. Waleriana Łukasińskiego

o długości 395,5m

 km 1+424,13 - km 1+579,33 – przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami, biegnącej wzdłuż ul. Zbrojarzy, ul. Ludwisarzy o długości 292m

 km 0+036,44 - km 0+487,80 – demontaż nieczynnych linii kablowych SN 15kV, biegnących wzdłuż ul. Stanisława Rostworowskiego, ul. Ruczaj o długości 460m

 km 0+222,02 - km 0+493,19 – przebudowa linii kablowych SN 15kV, biegnących wzdłuż ul. Kobierzyńskiej, ul. Ruczaj, ul Pszczelnej o długości 765m

 km 0+642,12 - km 0+677,25 – przebudowa linii napowietrznej SN 15kV o długości 227m

 km 0+944,57 - km 0+971,32 – przebudowa linii kablowych SN 15kV, biegnących wzdłuż ul. Turonia o długości 190m

 km 1+297,52 - km 1+458,43 – przebudowa linii kablowych SN 15kV, biegnących wzdłuż ul. Turonia o długości 376m

• kanalizacja ogólnospławna i sanitarna:

 od km 0+035.00 do km 0+499,36 budowa i rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej „KO1” DN 900x1350, DM600x900, DN600, DN200 o długości 514,0 m wraz z przyłączami,

 od km 0+264,90 do km 0+393,73 budowa kanalizacji ogólnospławnej „KO2” DN300

o długości 131,0 m

 od km 0+421,94 do km 0+441,13 rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej

 w km 0+441,13 budowa studni kanalizacyjnej

 od km 0+520,89 do km 0+729,11 budowa i rozbiórka kanalizacji „KO3” stanowiącej odwodnienie magistrali CO DN500 o długości 257,5 m

 w km 0+772,30 przebudowa komory kanalizacji ogólnospławnej

 w km 0+773,21 przebudowa komory kanalizacji ogólnospławnej

 od km 0+987,04 do km 1+078,64 budowa i rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej „KO4” DN1000, DN800, DN250, DN150 o długości 351,0m wraz z budową przyłączy DN150

o długości 13,0m i instalacją wewnętrzną;

 od km 0+943,83 do km 0+990,95 rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej Ø300, Ø150

o długości 146,0 m

 w km 0+985,11 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-1

 w km 1+028,71 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-2

 w km 1+027,90 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-3

 w km 1+037,88 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-4a

 w km 1+039,06 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-4

 w km 1+198,50 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-5

 w km 1+203,92 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-6

 od km 1+212,00 do km 1+312,10 budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej „KO5” DN250 o długości 72,5m wraz z budową przyłączy DN150 o długości 25,0m

 w km 1+227,95 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-7

 w km 1+235,81 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-8

 w km 1+271,88 rozbiórce istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-9

 w km 1+273,54 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-10

 w km 1+270,00 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-11

 w km 1+285,45 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-11a

 w km 1+296,09 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-12

 w km 1+297,41 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-13

 w km 1+298,76 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-14

 w km 1+305,72 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-15

 w km 1+306,54 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-16

 od km 1+323,89 do km 1+330,70 budowie przyłącza kanalizacyjnego DN150 o dł. 6,0m

 w km 1+337,05 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-17

 w km 1+342,01 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-18

 w km 1+342,22 rozbiórka istniejącego zbiornika szczelnego wybieralnego ZbS-19

 od km 1+394,90 do km 1+443,70 rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej

 od km 1+468,85 do km 1+471,22 budowie przyłącza kanalizacyjnego Ø150 o długości 17,0m wraz z instalacją wewnętrzną

 w km 1+477,70 budowa przyłącza kanalizacyjnego DN150 o długości 4,0m

 w km 1+534,90 budowa przyłącza kanalizacyjnego DN150 o długości 3,0m

 w km 1+543,58 budowa przyłącza kanalizacyjnego DN150 o długości 4,0m

 w km 1+556,12 budowa przyłącza kanalizacyjnego DN150 o długości 4,0m

 w km 1+565,23 budowa przyłącza kanalizacyjnego DN150 o długości 4,0m

 od km 1+574,12 do km 1+589,70 budowa i rozbiórka przyłącza kanalizacji ogólnospławnej DN150 o długości 17,5m wraz z instalacją wewnętrzną

• sieć wodociągowa:

 Od km 0+034,61 do km 0+447,03 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W1” DN300, DN200, DN150, DN100 o długości 461m wraz z przyłączami DN80, DN50 o długości 11,5m

 Od km 0+034,79 do km 0+742,66 rozbiórka sieci wodociągowej

 W km 0+478,58 budowie hydrantu Hp1a DN80

 Od km 0+492,75 do km 496,78 budowie przyłącza wodociągowego DN150 o długości 7,5m wraz z zasilaniem tunelu

 Od km 0+743,37 do km 0+972,70 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W3” DN300 o długości 306,5m wraz z budową przyłącza wodociągowego DN150 o długości 11,5m, budową zasilania tuneli i instalacją wewnętrzną

 W km 0+940,12 rozbiórka istniejącej studni StW-1

 Od km 0+942,51 do km 0+983,02 rozbiórka sieci wodociągowej

 W km 0+945,70 budowa hydrantu DN80 Hp4a

 W km 0+983,32 rozbiórka istniejącej studni StW-1

 W km 1+005,00 rozbiórka istniejącej studni StW-3

 Od km 1+008,32 do km 1+080,64 rozbiórka sieci wodociągowej

 W km 1+009,05 budowa hydrantu DN80 Hp3a

 W km 1+046,2 rozbiórka istniejącej studni StW-4

 W km 1+051,0 rozbiórka istniejącej studni StW-5

 Od km 1+075,77 1+080,45 do km budowa sieci wodociągowej „W4” DN100 o długości 35m wraz z przyłączami Dn50 o długości 10,0m i instalacją wewnętrzną

 W km 1+095,35 rozbiórka istniejącej studni StW-6

 Od km 1+144,3 do km 1+580,94 budowa i rozbiórka sieci wodociągowej „W5” DN300, DN150, DN100, DN80 o długości 673m wraz z przyłączami DN40, DN32, DN25 o długości 53,5

 W km 1+188,60 rozbiórka istniejącej studni StW-7

 W km 1+290,85 rozbiórka istniejącej studni StW-8

 W km 1+295,73 rozbiórka istniejącej studni StW-9

 W km 1+344,66 rozbiórka istniejącej studni StW-10

 W km 1+361,52 rozbiórka istniejącej studni StW-11

 W km 1+384,80 rozbiórka istniejącej studni StW-12

 W km 1+446,84 budowa hydrantu DN80 Hp5a

• sieć gazowa:

 od km 0+028,60 do km 0+252,07 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G1 wraz z przepięciami Ø250 PE o długości 331,5 m,

 od km 0+435,90 do km 0+500,27 budowa i rozbiórka gazociągu s/c G2 wraz z przyłączami Ø40 PE o długości 82,5 m,

 od km 0+840,89 do km 0+844,26 budowa i rozbiórka gazociągu s/c G3 wraz z przyłączami Ø400 stal o długości 101,6 m,

 od km 0+992,56 do km 1+047,90 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G4 wraz z przyłączami Ø180 PE o długości 128,5 m,

 od km 1+047,90 do km 1+080,30 budowa przyłącza do CZTO Ø63 PE o długości 38,0 m,

 od km 1+128,0 do km 1+297,50 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G5 Ø 90 PE wraz z przyłączami o długości 202,5 m,

 od km 1+297,50 do km 1+328,43 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G5 Ø160 PE o długości 82,0m,

 od km 1+457,35 do km 1+458,33 budowa i rozbiórka gazociągu n/c G6 Ø160 PE o długości 35,0 m,

 od km 1+587,86do km 1+589,15 budowa i rozbiórka gazociągu s/c G7 Ø180 PE

 dł. o dł. 10,5 m.

• sieć C.O.:

 od km 0+036.60 do km 0+522,51 rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej „CO1” 2xDN1000 o długości pojedynczego rurociągu 490,5 m,

 w km 0+118,22 przebudowa sieci ciepłowniczej „CO1.1” 2xDN250, o długości pojedynczego rurociągu 40,5 m wraz z budową kanału typu „C” o wymiarach 1,8x1,0 w świetle,

 od km 0+370,87 do km 0+458,95 rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej „CO1.2” 2xDN250 o długości pojedynczego rurociągu 147,5 m,

 od km 1+758,19 do km 1+801,42 rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej „CO2” 2xDN350 o długości pojedynczego rurociągu 43,5 m, 2xDN300 o długości pojedynczego rurociągu 121,5m, 2xDN150 o długości pojedynczego rurociągu 50,0 m,

• sieć teletechniczna,

 budowa i rozbiórka rurociągu kablowego długość l = 450,0 m;

 budowa i rozbiórka słupów teletechnicznych: 3 słupy

 budowa i rozbiórka kabla napowietrznego: długość l = 43,5 m.

• sieć odwodnienia – przebudowa ciek Młynny Kobierzyński

11) Rozbiórki:

• elementów dróg i ulic,

• elementów sieci uzbrojenia terenu

• elementów małej architektury i ogrodzeń

- rozbiórka ogrodzeń na działkach: obr. 33 Podgórze, działki nr: 343, 341/8, 430/2, 430/4, 424/4, 424/3, 425, 416/1, 415/8, 415/9, 416/2, 354/5, 354/2, 354/4, 360/1, 695/10, 368/15, 368/10, 265

• budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

- rozbiórka budynków na działkach: obr. 33 Podgórze, działki nr: 345/3, 344/2, 343, 342, 436, 435, 431/1, 429/2, 428/2, 419/9, 422, 421, 420, 358/4, 359/4, 363/3, 368/18, 371/2, 370/3, 369/2, 268/5, 266/2, 264, 263, 209/3, 209/4;

Działki w całości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 31:

60/9, 60/17, 65/30, 68/4, 68/6, 69/4, 69/6, 71/7, 71/11, 74/6, 80/11, 80/28, 182/14, 182/17, 182/38, 182/42, 182/45, 182/47, 182/49, 183/2, 183/5, 276/9, 276/11, 276/17, 279/12, 279/13, 284/2, 284/8, 302/20, 302/21, 302/22, 302/23, 302/29

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 33:

3, 4/5, 4/6, 6/2, 185/4, 188/4, 190/3, 191/3, 191/4, 191/6, 192/2, 192/3, 192/4, 193/5, 194/10, 194/11, 194/12, 195/1, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/2, 203/3, 204/1, 208/2, 208/3, 209/3, 211/1, 212/2, 212/6, 212/7, 212/14, 212/15, 213/8, 213/9, 213/11, 213/12, 213/13, 213/22, 213/25, 213/27, 213/31, 214/1, 214/2, 215/1, 216/5, 217/5, 228/5, 228/12, 228/16, 233/5, 237/1, 238/1, 239/4, 243/7, 244/4, 244/13, 244/16, 244/18, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247/8, 261/3, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/2, 266/3, 266/4, 267/3, 268/5, 268/7, 268/8, 342, 343, 345/3, 353/4, 353/7, 353/9, 354/2, 354/4, 354/5, 358/3, 358/4, 358/5, 359/3, 359/4, 359/9, 360/1, 363/3, 368/9, 368/10, 368/13, 368/15, 368/18, 368/20, 368/21, 369/1, 369/2, 370/3, 371/1, 371/2, 374/3, 410/8, 410/10, 415/8, 416/1, 419/9, 420, 421, 422, 423/9, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 426/1, 426/2, 427, 428/2, 429/2, 430/2, 430/4, 431/1, 432/1, 433, 434/1, 435, 436, 676/1, 680/2, 680/4, 680/5, 680/9, 684/2, 684/6, 684/11, 686/2, 686/4, 688/2, 688/3, 693/2, 693/13, 693/24, 693/26, 693/28, 693/30, 693/32, 693/35, 695/5, 695/8, 695/9, 695/10, 695/12, 711/10, 734, 755/1

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 34:

201/3

 

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji ulegające podziałowi:

Pogrubieniem oznaczono działki po podziale przeznaczone pod inwestycję:

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 31:

65/31 (65/32, 65/33)

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 33:

203/4 (203/5, 203/6), 204/2 (204/3, 204/4), 211/2 (211/3, 211/4, 211/5), 212/16 (212/23, 212/24), 213/26 (213/33, 213/34), 215/2 (215/3, 215/4), 228/6 (228/19, 228/20), 228/9 (228/21, 228/22), 228/14 (228/17, 228/18), 237/2 (237/3, 237/4), 239/5 (239/6, 239/7), 243/8 (243/9, 243/10), 244/17 (244/20, 244/21), 244/19 (244/22, 244/23), 261/4 (261/5, 261/6, 261/7), 267/4 (267/5, 267/6), 686/5 (686/6, 686/7), 688/4 (688/5, 688/6).

 

Działki w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie ulegające podziałowi – stanowiące pas drogowy

- Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 33 (stanowiące tereny innych dróg publicznych):

688/4, 693/33, 693/36

- Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 33 (stanowiące tereny Trasy Łagiewnickiej):

341/6, 341/8

Działki poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję - objęte obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych (w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 31:

182/48, 276/18, 320/1

 Miasto Kraków, Dzielnica Podgórze, obręb nr 33:

209/4, 211/5 (211/2), 213/34 (213/26), 228/10, 228/18 (228/14), 237/4 (237/2), 239/7 (239/5), 243/10 (243/8), 244/21 (244/17), 244/23 (244/19), 247/10, 247/11, 261/7 (261/4), 267/6 (267/4), 268/6, 341/4, 345/4, 353/8, 353/10, 354/6, 358/6, 360/2, 363/4, 368/19, 374/4, 410/9, 415/9, 416/2, 676/2, 684/12, 688/6 (688/4), 693/25, 695/13

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 31:

• Działka nr 65/31 dzieli się na działki nr: 65/32 i 65/33

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 33:

• Działka nr 203/4 dzieli się na działki nr: 203/5 i 203/6

• Działka nr 204/2 dzieli się na działki nr: 204/3 i 204/4

• Działka nr 211/2 dzieli się na działki nr: 211/3, 211/4 i 211/5

• Działka nr 212/16 dzieli się na działki nr: 212/23 i 212/24

• Działka nr 213/26 dzieli się na działki nr: 213/33 i 213/34

• Działka nr 215/2 dzieli się na działki nr: 215/3 i 215/4

• Działka nr 228/6 dzieli się na działki nr: 228/19 i 228/20

• Działka nr 228/9 dzieli się na działki nr: 228/21 i 228/22

• Działka nr 228/14 dzieli się na działki nr: 228/17 i 228/18

• Działka nr 237/2 dzieli się na działki nr: 237/3 i 237/4

• Działka nr 239/5 dzieli się na działki nr: 239/6 i 239/7

• Działka nr 243/8 dzieli się na działki nr: 243/9 i 243/10

• Działka nr 244/17 dzieli się na działki nr: 244/20 i 244/21

• Działka nr 244/19 dzieli się na działki nr: 244/22 i 244/23

• Działka nr 261/4 dzieli się na działki nr: 261/5, 261/6 i 261/7

• Działka nr 267/4 dzieli się na działki nr: 267/5 i 267/6

• Działka nr 686/5 dzieli się na działki nr: 686/6 i 686/7

• Działka nr 688/4 dzieli się na działki nr: 688/5 i 688/6

 

 

Ponadto Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 12.10.2017 r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa znak: AU-01-2.6740.4.13.2017.MMS.AST, o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do 17.11.2017 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 ze zm.) w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 830 do 1430.

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-26
Data aktualizacji:
2017-10-26