Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji .

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.88.2016.AD

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 04 października 2017r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.88.2016.AD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, zespołu zabudowy usługowej, garaży podziemnych, parkingu wbudowanego, dróg o nawierzchni twardej i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i komunikacyjną w ramach inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkaniowo-biurowo-usługowych oraz przebudowa i rozbudowa wybranych budynków istniejących wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 551/1, 551/2 (dawniej działka o numerze ewid.: 551), 493/1, 397/26, 397/24, 397/22 oraz 397/15 obręb 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej i al. Pokoju w Krakowie"”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki: F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rozrywka 24/55, 31-419 Kraków.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04 października 2017r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2017-10-04
Data publikacji:
2017-10-04
Data aktualizacji:
2017-10-05