Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

  WS-05.6131.1.394.2017.AŻ

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielnia Mieszkaniowa "PODGÓRZE' -Administracja Osiedla Wola Duchacka Zachód, Sas-Zubrzyckiego 5, 30-611 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Gołaśka 1,5

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 08.09.2017. r. o godz. 13:30 odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Gołaśka 1

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Spółdzielnia Mieszkaniowa "PODGÓRZE' - Administracja Osiedla Wola Duchacka Zachód, Sas-Zubrzyckiego 5, 30-611 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18 sierpnia 2017r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data aktualizacji:
2017-08-18