Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. dz. nr 398/10, 398/11, obr 5, j. ewid. Śródmieście oraz nr 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356, obr. 17, j. ewid. Śródmieście

AU-01-3.6743.6.78.2017.DSZ  

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia:

„budowy sieci cieplnej oraz przyłącza cieplnego dla Zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej z garażami, drogami, chodnikami i miejscami postojowymi na terenie, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną w Krakowie, na działkach nr 398/10, 398/11, obr 5, j. ewid. Śródmieście oraz nr 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356, obr. 17, j. ewid. Śródmieście”

 

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-06-21
Data publikacji:
2017-06-21
Data aktualizacji:
2017-06-21