Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 23.05.2017r., zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 9/6740.4/2017 z dnia 12.05.2017r., znak: AU-01-1.6740.4.2.2017.MLE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Czyżewskiego w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej obejmująca swoim zakresem: rozbudowę ulicy Czyżewskiego od hm 0+00.00 do hm 2+60.85 osi A-D (klasy lokalnej, kategorii drogi powiatowej) wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci gazowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych (ogrodzeń); na działkach ewidencyjnych o numerach:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie numer działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję):

 522/5, 522/11, 522/15 (522/34), 522/16 (522/36), 522/17 (522/38), 522/18 (522/40, 522/41) obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza,

 na części działek 474/1, 525/1, obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza stanowiących istniejący pas drogowy,

b) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na działkach objętych obowiązkiem dokonania przebudowy i budowy sieci - jednoznaczne z zakresem nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

 na części działek nr 525/1, 522/18 (522/42) obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza”

 

Z treścią postanowienia z 23.05.2017r. można się zapoznać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00,

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-05-26
Data publikacji:
2017-05-30
Data aktualizacji:
2017-05-30