Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-05.6131.2.332.2016.AG

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651) zawiadamia się strony postępowania:

- o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2017 r. znak: WS-05.6131.2.332.2016.AG.1 - zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew kolidujących z inwestycją pn.: „Rozbudowa parkingu wraz z układem komunikacyjnym na terenie części działek nr 132/4 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie, pod warunkiem posadzenia 17 szt. drzew ozdobnych;

- o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2017 r. znak: WS-05.6131.2.332.2016.AG.2 - niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa w związku z ww. inwestycją;

- o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2017 r. znak: WS-05.6131.2.332.2016.AG.3 - umarzającej wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 7 m2 krzewów ozdobnych w związku z ww. inwestycją z uwagi na fakt, iż nie wymagają zezwolenia administracyjnego na usunięcie.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 410, w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W myśl art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższych decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.05.2017 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Data aktualizacji:
2017-05-09