Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

 

Ogłoszenie konkursu wraz z załącznikami 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da i ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

 

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

                                                    

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Komórka realizująca:Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 110000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

 

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal na terenie miasta Krakowa w Dzielnicy I Stare Miasto, do którego oferent posiada tytuł prawny co najmniej na okres realizacji zadania publicznego. 

 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mówi się o ustawie, oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków i niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
  1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
  2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty na obowiązującym druku, będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu  generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia  w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych. 
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. nr 213A lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków). Szczegółowe zasady i termin składania ofert określone są w dziale niniejszego ogłoszenia pn. Termin i sposób składania ofert.
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 8. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie będą rozpatrywane.
 9. Wymagany minimalny wkład osobowy Oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) wynosi 10% kwoty wnioskowanej dotacji.Ofertyniezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 10. W ramach realizacji zadania publicznego nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 11. W konkursie do realizacji może zostać wybrana wyłącznie jedna oferta.
 12. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 13. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie publiczne.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 15. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. Dotacja będzie przekazana w 2 transzach:
  1) pierwsza w wysokości do 40 000 zł w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
  2) druga w wysokość do 70 000 zł do 20 lipca 2017 r.,
  - przy czym przekazanie drugiej transzy dotacji uzależnione jest od złożenia wymaganego sprawozdania.
 18. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pokój 213A, w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 19. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 20. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 21. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany m.in. do:
  1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania publicznego oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
  2) przedkładania stosownych sprawozdań dokumentujących realizację zadania publicznego.
 22. Dotacje niewykorzystane w terminie podlegają zawrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków w terminie i na zasadach określonych umową.
 23. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.
 24. Z wykonania zadania publicznego objętego umową Oferent sporządza sprawozdania: półroczne i roczne, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz przedkłada informacje związane z realizacją zadania publicznego określone umową.

Warunki realizacji zadania publicznego.


Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań związanych ze wsparciem rodziców (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

1. Adresaci zadania publicznego.


Adresatami zadania publicznego są rodzice oraz ich dzieci w wieku do lat 3, zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków, którzy w trosce o prawidłowy rozwój dziecka poszukują pomocy specjalistów lub wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji życiowej. 

 

W okresie realizacji zadania publicznego wsparciem powinno zostać objętych co najmniej 300 rodzin.

 

2. Zadania Placówki.


Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, i której nadrzędnym zadaniem będzie profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z upośledzonych relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.  

 

Działania Placówki mają być skierowane na relacje dziecko – rodzic oraz na relacje rówieśnicze. Placówka ma mieć charakter prewencyjny, a nie leczniczy. Korzystanie z placówki nie jest uwarunkowane wcześniejszą diagnozą dziecka.

Ponadto do zadań Placówki należy w szczególności: wczesna socjalizacja dzieci, trening stopniowej separacji między dzieckiem a rodziną, przygotowujący do przejęcia opieki nad dzieckiem przez np. żłobek, przedszkole lub osobę obcą, pomoc w wyjściu rodzica z domowej izolacji i poczucia osamotnienia, które mogą sprzyjać np. występowaniu u matek depresji poporodowej. Placówka powinna prowadzić także działalność upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

3. Funkcjonowanie Placówki i warunki lokalowe.


Placówka ma funkcjonować w Krakowie, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, w lokaludo którego oferent posiada tytuł prawny. Placówka powinna być otwarta co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej  4 godziny dziennie  i być dostępna nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty. Przez cały okres funkcjonowania Placówki, w godzinach jej otwarcia, do dyspozycji rodzin winno być co najmniej dwóch terapeutów. W Placówce winien funkcjonować grafik dyżurów terapeutów w taki sposób, aby rodziny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem mogły ustalić jacy terapeuci w danym dniu będą pełnić dyżur w Placówce i udzielać wsparcia.


Pobyt i korzystanie z placówki nie wymaga wcześniejszego umówienia. Placówka winna dysponować co najmniej: dostosowanym pomieszczeniem do przyjmowania rodzin z dziećmi, miejscem do rozmów z terapeutami, miejscem kuchennym oraz toaletą i przewijakiem dla niemowląt.                            

 

Placówka osobom korzystającym ze wsparcia winna zapewniać możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

 

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 1 oferty. 

 

4. Kadra Placówki.


Celem realizacji zadań placówki, Oferent zobowiązany jest do stworzenia zespołu terapeutów i zorganizowania ich pracy według własnej koncepcji, przy czym wymaga się, aby w skład zespołu wchodził co najmniej jeden psycholog oraz jeden psychoterapeuta. Placówka przez cały okres jej funkcjonowania winna także zapewniać animatora ds. opieki nad dziećmi.

 

Koncepcję dotyczącą zespołu terapeutów i organizacji ich pracy należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 11 oferty.

 

Termin i sposób składania ofert:

 1. Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej.
 4. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 9 marca 2017 roku o godz. 14.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, pok. nr 213A – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 5. Oferty złożone  w innej lokalizacji niż wskazana w pkt 4 (powyżej) lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwoty dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty;
  2) złożenia oferty po terminie;
  3) złożenia oferty bez wymaganych załączników;
  4) złożenia oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
  5) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
  6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  7) złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wg statutu lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie określonej konkursem (wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomoc społeczna),
  8) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  9) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego,
  11) złożenie oferty niezawierającej  wymaganego wkładu osobowego.
 4. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.
 7. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3) proponowaną jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 9. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej ofert wraz z możliwą liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.
 10. Dotację może otrzymać Oferent, który otrzyma największą liczbę punktów z tym, że oferta musi otrzymać co najmniej 25 punktów.
 11. Ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 12. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
 13. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 14. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl
 15. Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony w przypadku, gdy:
  a) nie zostanie złożona żadna oferta,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacja o zrealizowanych w 2017 roku i latach ubiegłych zadaniach publicznych tego samego rodzaju.  


Gmina Miejska Kraków na realizację przedmiotowego zadania publicznego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przeznaczyła kwotę 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), a w okresie od 10 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na członków komisji konkursowej.

 1. W celu dokonania oceny złożonych ofert w niniejszym otwartym konkursie ofert, ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  2) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
  3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przy czym Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  2016 poz. 23 ze zm.)
  4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016  poz. 922),
  6) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
  7) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 23 lutego 2017 roku o godz. 14.00 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać  w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków ul. Stachowicza 18, pokój 213A.

Informacje dodatkowe:

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 2. Zasady powoływania oraz regulamin pracy komisji konkursowych określa załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pokój 213A.
 4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku, pokój 213A w godz. 8.00-15.00 lub pod numerem tel. 12/616-52-62.

 

Informacje o systemie NAWIKUS.

 

Regulamin działania systemu NAWIKUS określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2474/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.

 

Rejestracja profilu konta organizacji musi nastąpić, co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Oferenci, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu Obsługi NGO – NAWIKUS w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00) możliwa jest  również pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 12/616-78-18.

 

Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

Z uwagi na wykorzystywane technologie - zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00:

 1. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku, pokój 213A, lub pod numerem tel. 12/616-52-62 – w zakresie warunków konkursu ofert,
 2. w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, w pokoju nr 105a lub pod numerem tel. 12/616-78-18 - w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS, zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres: nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 333/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.
 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-02-15
Data publikacji:
2017-02-15
Data aktualizacji:
2017-02-16