Dokument archiwalny
CENTRUM OBYWATELSKIE - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OTWARTY KONKURS OFERT

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE

 

Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  641 667,00 zł, w tym:

 • w roku 2017: 291 667,00 zł,
 • w roku 2018: 350 000,00 zł.

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

 1. pomieszczenie Nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
 2. pomieszczenie Nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
 3. pomieszczenie Nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy i router.

 

Ponadto w ramach umowy najmu Oferent (bądź Oferenci) będą mieli prawo do korzystania z pomieszczenia nr 1w014 o powierzchni ok. 200,00 m2 dostępnego w dni parzyste każdego miesiąca w godz. od 7.30 do 21.00 oraz pomieszczeń sanitarnych na I piętrze.

 

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 6,89 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),
 • koszty eksploatacyjne: 27,06 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) - obejmujące opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej oraz otoczenia obiektu, sprzątanie otoczenia obiektu, odśnieżanie, prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposażenie w środki higieny i środki czystości.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 518 015 744.

 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mówi się o ustawie, oznacza to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817).

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 3. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 5%  kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
 4. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta wynosi 10%. Oferty niezawierające wymaganegominimalnegowkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 7. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Środki na realizację zadania, w  2017 i 2018 w wysokości wskazanej powyżej zostaną zapewnione w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa.
 11. Dotacja będzie przekazana w 2 transzach:
  a) pierwsza w kwocie: 291 667,00 zł do 30 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej,
  b) druga w kwocie: 350 000,00 zł do dnia 15 stycznia 2018r.,
 12. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817) po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem.
 13. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 14. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 15. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 9.
 16. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do:
  a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
  b) comiesięcznego przedkładania raportów dokumentujących działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 17. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 18. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2018r.


Warunki realizacji zadania publicznego:


Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

 1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji: 
  1.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów);
  1.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
  1.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
  1.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).

 2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:
  2.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
  2.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  2.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez:

 1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w załączniku do Wieloletniego Programu Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018, przyjętego uchwałą nr VI/72/15 RMK z dnia 28 stycznia 2015r.;
 2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networkingi, wymiana zasobów;
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego w ramach Miejskiej Platformy Informacyjnej „Magiczny Kraków” w portaluwww.ngo.krakow.pl, m.in. poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs;
 8. realizacja zadań wynikających z Programu Współpracy na rok 2017 GMK z organizacjami pozarządowymi: popularyzacja udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych przy otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez GMK, rozwijanie udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz i wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą, udział w prowadzonych przez Gminę konsultacjach społecznych, promowanie inicjatywy lokalnej (wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) dla mieszkańców we współpracy z dzielnicami Krakowa.

Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.

 

Centrum Obywatelskie powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie.


Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum Obywatelskiego, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej,  działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

 

Oferent zobowiązany jest także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.


Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

Termin składania ofert:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/lub www.nawikus.krakow.ploraz w wersji papierowej.
 4. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 18 stycznia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem  w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pok. nr 106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 5. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 106 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  a) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
  b) złożenia oferty po terminie,
  c) złożenia oferty bez wymaganych załączników,
  d) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
  e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
  f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  g) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
  h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
  i) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego,
  j) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta.
 9. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.
 12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
  e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 14. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych ofert wraz z liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.
 15. Wpływ liczby otrzymanych punków na kwotę przyznanej dotacji określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 17. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 18. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 19. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
 20. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  a) nie zostanie złożona żadna oferta,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Gmina Miejska Kraków w latach 2015-2016 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 518 000,00 zł.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot
  i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Centrum Obywatelskie”
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
  a) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
  b) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
  c) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
  b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
  c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23, 868, 996)
  d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135, 2281, z 2016r. poz. 195, 677),
  f) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę,
  g) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 4 stycznia   2017  roku o godz. 15.00.
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 106 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl.

Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany w drodze konkursu Oferent podpisze umowę najmu z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu na pomieszczenia będące siedzibą Centrum Obywatelskiego z czynszem i pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w pozycji „miejsce realizacji zadania”.
 2. Wyposażenie ww. pomieszczeń (sprzęt, umeblowanie) na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20, zostanie nieodpłatnie udostępnione Oferentowi wyłonionemu w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Sportowej.
 3. Wybrany w drodze konkursu Oferent po zawarciu z Gminą Miejską Kraków umowy dotacyjnej podpisze także umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 4. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 5. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 6. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w  Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 w Nowej Hucie.
 7. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

Informacje o systemie NAWIKUS:

 

Regulamin działania systemu NAWIKUS określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2474/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.


Rejestracja profilu konta organizacji musi nastąpić, co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Oferenci, którzy nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z punktu Obsługi NGO – NAWIKUS w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), os. Centrum C 10, pokój nr 3, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.30. W godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00) możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

 

Z uwagi na wykorzystywane technologie - zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00:

 • w pok. nr 105 lub pod numerem tel. 12/ 616-78-03 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 105a lub pod numerem tel. 12/616-78-18 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS, zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres:  nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy.
 • w pok. nr 108 lub pod numerem tel. 12/616-78-09 w razie pytań dotyczących warunków realizacji zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie”.


OGŁOSZENIE [.PDF]

ZAŁĄCZNIKI:


 

DODATKOWA INFORMACJA:


Zestawienie wyposażenia dla Centrum Obywatelskiego na Stadionie Miejskim im. H. Reymana


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2016-12-28
Data publikacji:
2016-12-28
Data aktualizacji:
2016-12-28