Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 9.11.2016 r. do 29.11.2016 r.

-  oznaczonej jako działki nr 811/33, 811/59, 811/60 położonej przy ul. Białoruskiej 6 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” oraz osób fizycznych;

-  oznaczonej jako działka nr 1315/14 położonej przy ul. Nad Potokiem 6 obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” oraz osób fizycznych;

- oznaczonej jako działka nr 221/1 położonej przy ul. Grota Roweckiego 37 obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj Zaborze” oraz osób fizycznych;

 

od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

-  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1) lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 96,27 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni użytkowej 7,69 m2 i udziałem wynoszącym 96/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 100 o powierzchni 0,0438 ha, położona w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00182269/7,

2) nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 2/2 o powierzchni 0,4841 ha, położoną w obrębie 66, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul. Herberta, objętą KW KR1P/00204464/5, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza” położona jest w terenach zabudowy usługowej U.3.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

-  wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2973/2016 z dnia 8.11.2016r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

 

od 14.11.2016 r. do 4.12.2016 r.

-  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 19 o powierzchni użytkowej 56,07 m2, objęty KW KR1P/00503059/9, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem wynoszącym 5607/195488 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 115 o powierzchni 0,0770 ha, położona w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00010725/6.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 15.11.2016 r. do 5.12.2016 r.

- przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 1 o powierzchni użytkowej 20,01 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Jabłonowskich Nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 12.04.2100 r. udziału wynoszącego 52/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 101 o powierzchni 0,0548 ha, położonej w obrębie 61, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00164095/4

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

-  przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący części działek nr 173/10, nr 173/8 i nr 173/6 obręb 1-Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródek działkowy nr 265 (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

 

od 16.11.2016 r. do 06.12.2016 r.

-  niezabudowane działki ewidencyjne nr 77/5 o pow. 0,0064ha, 78/5 o pow. 0,0185 ha obręb 30 jednostka ewidencyjna Podgórze położone przy ul. Rzemieślniczej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

- nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 164/12 o pow. 0,0073 ha, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Wadowickiej, przeznaczona do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu;

-  zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 232/109 i 232/123 położonej przy ul. Heleny 22 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” oraz osób fizycznych;

-  zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 317/4 położonej przy ul. Grota Roweckiego 19 obręb 31 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj Zaborze” oraz osób fizycznych;

-  nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 177/6 o powierzchni 0,5485 ha obręb 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Józefa Brodowicza 5 i 5a w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą w Krakowie przy ulicy M. Dzielskiego 2 oraz na rzecz osób fizycznych, będących jej współużytkownikami wieczystymi;

-  wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3029/2016 z dnia 10.11.2016r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

- przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1) część działki nr 155/5, obręb 1-Nowa Huta, ul. Powstańców, na cel: ogródek działkowy C6 (rolniczy do 1000 m2), 1 pozycja na wykazie,

2) część działki nr 507 obr. 33-Nowa Huta, ul. Podstawie, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3) części działek nr 109/28 i 110/12 obr. 2-Nowa Huta, ul. Do Fortu, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

4) część działki nr 153/2 obr. 50-Nowa Huta, os. Zgody, na cele: wiata śmietnikowa, zieleń osłonowa (rolniczy) oraz dojście, 1 pozycja na wykazie,

5) część działki nr 740/1 obr. 34-Krowodrza, ul. Nawojowska, na cel: dojście, droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

6) część działki nr 147/23 obr. 23-Krowodrza, ul. Księcia Józefa, na cele: zieleń przydomowa, droga dojazdowa, dojście, fragment miejsca postojowego, 1 pozycja na wykazie,

7) część działki nr 147/23 obr. 23-Krowodrza, ul. Księcia Józefa, na cele: zieleń przydomowa, dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

8) część działki nr 29/3 obr. 29-Podgórze, al. Pod Kopcem, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie.

      Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2016-11-17
Data publikacji:
2016-11-18
Data aktualizacji:
2016-11-18